STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNO¦CI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenia Obsługujących WZ i Prezesów w dniu 04.03.2022r godz. 14.00

Napisany przez delegatura 2022-03-09 17:33:23 CET

Szkolenia Obsługujących WZ i Prezesów w dniu 04.03.2022r godz. 14.00

W dniu 04.03.2022r o godz. 14.00 odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach szkolenie
osób obsługujących Walne Zebrania, Prezesów i Sekretarzy z naszych ROD.

Przewodniczący DR Pan Jan Pękala otworzył zebranie przywitał zaproszonych gości Wiceprezesa Okręgu Śląskiego Pana Leszka Buckiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OZ Pana Zenona Jabłońskiego, Członka OZ Śląskiego Pana Stanisława Kalisza i wszystkie osoby przybyłe na szkolenie.

Następnie szkolenie rozpoczął Przewodniczący Szkoleń OZ Śląskiego Pan Zdzisław Kowalik omawiając wyświetlane slajdy dotyczące porządku i przeprowadzenia Walnych Zebrań

Rozpoczęła się dyskusja dotycząca ustawy śmieciowej jaka obowiązuje w Gliwicach. Pytania zadawali Prezesi Ogrodów odpowiedzi udzielali szkolący Zdzisław Kowalik, Przewodniczący DR Jan Pękala, Wiceprezes OZ Leszek Bucki.

Została omówiona uchwała dotycząca środków pieniężnych przeznaczonych na świadczenia i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD o zmienionej treści.

Przewodniczący DR Jan Pękala szczegółowo omówił zasadność załączników przy podejmowanych uchwałach dotyczących opłaty ogrodowej, wodnej i energetycznej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński omówił zasady powiadomień na WZ, sprawozdań zarządów, podejmowanych uchwał dotyczących zużytej energii i wody w efekcie zaliczonych do opłaty ogrodowej.

W końcowej dyskusji Wiceprezes OZ Pan Leszek Bucki odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez zgromadzonych uczestników.

Notowała GS


STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy - 09.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-09 17:27:41 CET

STANOWISKO

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 marca 2022 roku

w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z ogromnym niepokojem śledzi informacje medialne dotyczące sytuacji na Ukrainie. Setki tysięcy uchodźców uciekających przed wojną chcących ochronić życie swoje i swoich rodzin, znalazło się w naszym kraju. Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD oraz działkowcy w różnych rejonach kraju natychmiast po przekroczeniu granicy Polski przez pierwszych uchodźców podjęły działania na by udzielić im pomocy. Krajowy Zarząd PZD uważa, że wszystkie te działania podejmowane spontanicznie oraz wypływające z dobrego serca są słuszne i potrzebne.

Krajowy Zarząd dziękuje wszystkim działkowcom, zarządom ROD i Okręgowym Zarządom za inicjatywę i zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Tego typu działania dobrze świadczą o całym Związku, który w swojej ponad 40-letniej historii zawsze miał na celu służenie ludziom w rożnych dziedzinach - w żywnościowej, integracyjnej, wychowawczej. Obecnie niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, wpisuje się w podstawowe statutowe cele Polskiego Związku Działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich zarządów ROD i działkowców o dalszą pomoc uchodźcom z Ukrainy, szczególnie we współpracy z samorządami i pozarządowymi organizacjami pomocowymi. W przypadku ROD współpraca z samorządami jest konieczna ze względu na potrzebę koordynacji działań pomocowych, tak aby były skuteczne i niosły rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Krajowy Zarząd PZD uważa, że najważniejszym wsparciem, jakiego może udzielić Związek uchodźcom jest wykorzystanie domów działkowca w ROD na miejsca zbiórki darów, a tam gdzie jest to możliwe na ich zakwaterowanie. Ponadto bardzo istotnym działaniem może być też przekazywanie środków finansowych – w miarę skromnych możliwości – na konta organizacji charytatywnych wspierających zarówno uchodźców, jak i tych obywateli Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju.

Krajowy Zarząd PZD będzie na bieżąco zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje o akcjach pomocowych podejmowanych przez ROD, Okręgi oraz samych działkowców, którzy nie pozostają obojętni wobec tragedii milionów dzieci, kobiet, osób starszych opuszczających swój kraj z powodu działań wojennych.

Krajowy Zarząd PZD uważa obecnie za niezbędne, by skutecznie pomagać uchodźcom z Ukrainy uwzględniając ich potrzeby. Dlatego KZ PZD zwraca się do wszystkich działkowców o udzielanie pomocy w miarę możliwości i reagowanie na akcje pomocowe organizowane przez struktury Związku, a także inne instytucje na Państwa terenie. W obliczu tragedii milionów obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni.Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców


Obradował Krajowy Zarząd PZD - 01.02.2022

Napisany przez delegatura 2022-02-03 13:42:08 CET

W dniu 1 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD przedyskutował sprawę wniosku byłych członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Konwalia" w Mokrej Prawej w sprawie działalności Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD. Analizę prawną i proponowane rozwiązanie tej złożonej sprawy, nad którym pracowali prawnicy JK PZD, przedstawił r.pr. Tomasz Terlecki oraz Marcin Juszczel st. Inspektor ds. prawnych w Wydz. Prezydialnym. Krajowy Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę, Prezes PZD podkreślił, że przyjęta w niej decyzja powinna umożliwić powołanemu przez OZ Łódzki zarządowi komisarycznemu zarządzanie ogrodem, a w tym dostęp do dokumentów ROD, co jest niezbędne, by mogły być wykonywane statutowe obowiązki.

Po tym jak KZ w dniu 27 stycznia br. przyjął Wytyczne dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD związku z tzw. Polskim Ładem, uznał za konieczne opracowanie i przyjęcie zaleceń organizacyjnych, w których określone zostaną niezbędne działania, by wdrożyć Wytyczne do działalności jednostek organizacyjnych PZD. W konsekwencji Krajowy Zarząd PZD przyjął zreferowaną przez r.pr. Monikę Pilzak uchwałę w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD związku z tzw. Polskim Ładem”.

Po konsultacjach z okręgami Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i okręgów PZD za 2021 oraz wytyczne do opracowania preliminarzy finansowych ROD i okręgów PZD na rok 2022 oraz wzory niezbędnych dokumentów. Wytyczne szczegółowo omówiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks wskazując, ze nie wiele się zmieniły w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak zostały uaktualnione do obowiązujących przepisów. Dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazane do Okręgów i ogrodów, aby możliwe było rozpoczęcie prac finansowych sprawozdawczych i finansowego planowania wydatków, które będą poniesione w bieżącym roku.

Z uwagi na tworzenie przez OZ Toruńsko-Włocławski nowego Ośrodka Finansowo-Księgowego w Chełmnie, Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację na zakup sprzętu technicznego na potrzeby Ośrodka.

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, dynamicznym wzrostem zachorowań Prezes PZD przedstawił projekt Apelu do działkowców dotyczący zachowania ostrożności w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w Związku oraz Komunikatu skierowanego do Okręgowych Zarządów PZD oraz zarządów ROD w sprawie zapewnienia bezpiecznej pracy biur w okresie nasilonej epidemii COVID-19.W Apelu do działkowców Krajowy Zarząd PZD zwrócił się do wszystkich działkowców i ich rodzin o kontaktowanie się z zarządami ROD, okręgami i Jednostką Krajową PZD w bezpieczny sposób, więc przede wszystkim za pośrednictwem telefonu, e-mail oraz tradycyjną pocztą. Za pośrednictwem Komunikatu do Okręgowych Zarządów PZD oraz zarządów ROD w sprawie zapewnienia bezpiecznej pracy biur w okresie nasilonej epidemii COVID-19, Krajowy Zarząd PZD wezwał jednostki organizacyjne PZD do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przy odpowiednim zabezpieczeniu pracy biur poprzez utrzymywanie biur w ścisłym reżimie sanitarnym.

Obydwa dokumenty zostały jednomyślnie przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD.

Komunikat został przekazany do wszystkich OZ, a Apel do działkowców dotyczący zachowania ostrożności w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w Związku został opublikowany na stronie internetowej PZD.ZRS


Spotkanie z weteranami, którzy zakładali ogrody, oraz działaczami, którzy do obecnego czasu jeszcze czynnie uczestniczą w rozwoju ogrodów

Napisany przez delegatura 2022-01-26 17:00:13 CET

W dniu 12 i 13 stycznia 2022r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się spotkanie z weteranami, którzy zakładali ogrody, oraz działaczami, którzy do obecnego czasu jeszcze czynnie uczestniczą w rozwoju ogrodów. Witając przybyłych I wiceprezes OZ Śląskiego Pan Leszek Bucki omówił poszczególne lata po 1981 r lata rozwoju ROD oraz lata walki. Dzięki takim działaczom jak wy związek przetrwał i się rozwija dziękuję wam za trud i wkład pracy w związku z obchodami 40-lecja Powstania PZD I wiceprezes OZ Śląskiego członek KR Pan Leszek Bucki oraz sekretarz KKR Pan Zenon Jabłoński dokonali wręczenia im MEDAL JUBILEUSZOWY /BENE MERITUS/ oraz dyplomami za zasługi dla PZD. Jednym z odznaczonych był Dyrektor MOK i S w Pyskowicach pan Henryk Sibielak opisując wszystkie jego zasługi dla działkowców miasta Pyskowice zajęłoby kilka stron. MOKiS oraz jego sale są zawsze otwarte na zebrania, szkolenia i inne spotkania działkowców. W związku panującą pandemią spotkanie musiało się, odbyć w 2 grupach, aby zachować reżim sanitarny.

Źródło i foto J.P.


Projekt nowelizacji ustawy "śmieciowej" po pracach w komisjach sejmowych - 28.06.2021

Napisany przez delegatura 2021-06-30 08:44:16 CEST

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” po pracach w komisjach sejmowych - 28.06.2021

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl w dniu 22.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym był rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 1295).

Z analizy sprawozdania ww. Komisji z prac nad przedmiotowym projektem ustawy wynika, że w zakresie spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych nie zostały dokonane żadne zmiany w stosunku do projektu nowelizacji przekazanego przez Ministerstwo Środowiska do Sejmu RP.

W związku z czym, przypominamy, że w przypadku uchwalenia i podpisania ww. projektu ustawy, wejdą w życie następujące niekorzystne dla ROD i działkowców zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

• zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne.

W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą - 228,68 zł.

• do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą musiały na bieżąco monitorować uchwały ogłaszane przez radę miasta i gminy oraz informacje o przetargach na stronie BIP urzędu gminy lub miasta i składać w bardzo krótkich okresach czasu stosowne oświadczenia,

• mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci – tak jak to ma miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw będzie teraz ponownie rozpatrywany przez Sejm RP. Zgodnie z informacjami na www.sejm.gov.pl, najbliższe posiedzenie Sejmu RP odbędzie się 7-8 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z najnowszym projektem nowelizacji ustawy „śmieciowej”, jak również z Informacją oraz Apelem KZ PZD dostępnym na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25424/188/Informacja-dla-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-aktualnych-i-projektowanych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html oraz http://pzd.pl/artykuly/25426/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-22-czerwca-2021-r-do-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-projektu-nowelizacji-z-dnia-7-06-2021-r-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie - poprzez kierowanie swoich wystąpień również do pozostałych posłów RP.

Wykaz posłów wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod poniższym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A.Krajowy Zarząd


Polskiego Związku Działkowców


Warszawa, 28 czerwca 2021 r.

Powrót

Losowe zdjęcie z Galerii
_DSC0629.jpg
Twoja działka
czeka na Ciebie


TARGI- GLIWICKIE DNI DOMU I OGRÓDU 2021r

Napisany przez delegatura 2021-06-24 08:24:40 CEST

TARGI- GLIWICKIE DNI DOMU I OGRÓDU 2021r


Po rocznej przerwie, w dniach 19-20.06.2021r odbyły się Targi prezentujące oprócz nowinek technicznych związanych z budownictwem- rośliny. Tym razem naprawdę był duży wybór wspaniałych roślin ogrodowych, balkonowych i doniczkowych. Pomimo dużych upałów w oba dni odwiedzających było sporo.
Targi odbywały się między innymi pod patronatem PZD Okręg Śląski. Naszą Gliwicką Delegaturę PZD reprezentowali: Maria Figiel –prezes ROD Meteor I, Zdzisław Lisowski – prezes ROD Jagoda oraz członek Rejonowej Komisji Rewizyjnej oraz Barbara Głogowska instruktor okręgowy PZD.
Naszym zadaniem było przybliżenie działania działkowców PZD, udzielanie porad prawnych z wskazaniem Regulaminu PZD oraz porad ogrodniczych. Dysponując dużą ilością broszur i czasopism Działkowiec i Ogródek byliśmy w stanie obdarować każdego zainteresowanego. Dzieci odchodziły uszczęśliwione z balonikami i chorągiewkami logo PZD.
Bardzo cieszyło nas zainteresowanie młodych ludzi działkami, nie tylko trawnikiem i miejscem zabaw dla dzieci ale również uprawami. Świadomie wybierali rośliny do posadzenia i korzystali z naszych porad. Staraliśmy się informować o nowinkach w uprawach. Polecaliśmy też zastąpienie środków chemicznych ekologicznymi. Namawialiśmy do racjonalnej gospodarki wodą z wykorzystaniem własnych zbiorników. Działkowcy PZD czasami interpretują Regulamin na własny użytek co stwarza problemy, staraliśmy się tłumaczyć i wyjaśniać różne przepisy.
Nasza obecność na takich Targach stawia PZD w dobrym świetle i daje wiele pożytku odwiedzającym.

Barbara Głogowska

Instruktor Okręgowy PZD
Dotacja

Napisany przez delegatura 2021-06-21 23:16:13 CEST

Drodzy Działkowcy udało się
WYGRALIŚMY
III EDYCJĘ KONKURSU „PYSKOWICE – EKOLOGIA
WPISANA W ROZWÓJ" !!!

Ogród ROD Konwalia w Pyskowicach z przyjemnością informuje że
nasz wniosek na dotację celową obejmującą "Budowę przyłącza
wodociągowego dla Ogrodu nr 3 mieszczącego się przy ul.
Pod Stadionem"
okazał się najlepszy.
Coś co przez lata wydawało się celem nie do osiągnięcia zostanie
w tym roku zrealizowane w Ogrodzie nr 3 BĘDZIE WODA !!!

Przyznana kwota dotacji celowej to 50 000,00 zł, które w całości
zostanie przeznaczone na realizacje przedsięwzięcia.

Jesteśmy żywym dowodem na to że warto próbować i nie wolno się poddawać.

Zarząd ROD Konwalia
Protokół z zebrania w dniu 16.06.2021r godz.1000 w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2021-06-18 18:03:49 CEST

Protokół z zebrania w dniu 16.06.2021r godz.1000 w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach

Zebranie otworzył Przewodniczący Delegatury Pan Jan Pękala i przywitał zaproszonych gości.

Na zebranie przybyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gliwicach w osobie wiceprezydenta miasta Gliwice Pana Mariusza Śpiewak i Pani Agnieszki Smolińskiej, przedstawiciele Okręgu Śląskiego w Katowicach w osobie wiceprezesa Pana Leszka Buckiego, dyrektora biura Pana Mateusza Maciantego wraz z Panem Marcinem Miedziak, przedstawiciele DR w Gliwicach Stanisław Kalisz, Zdzisław Kowalik, przedstawiciele OKR Zenon Jabłoński, Zdzisław Lisowski, przedstawiciele zarządów ogrodów Kwiat Brzoskwini, Nad Wodą, Arenda, Silesia, Chryzantema, Wiosna.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor OZ Śląskiego Pan Mateusz Macianty i omówił kwestie dotyczące polderu i stanowisko jakie zajmuje OZ w tej sprawie.


Pan wiceprezydent Mariusz Śpiewak wyjaśnił wspólnie z Panią Agnieszką Smolińską zasady budowy i funkcjonowania polderu opowiedział o stanowisku jakie zajmuje Prezydent Miasta w tej kwestii, że miasto nie mogło narzucić obecnych rozwiązań i kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Pani Agnieszka Smolińska opowiedziała o polderach istniejących w Gliwicach i ich funkcjonowaniu.

W dyskusji na temat polderu zalewowego głos zabrali prezesi poszczególnych ogrodów: Dariusz Eksner, Rafał Hajduga, Marek Żurawski, Beata Majewska.

Prezydent wyjaśniał że polder będzie – Gliwice będą pozbawione wałów przeciwpowodziowych, Wody Polskie nie dotrzymują terminów i ustaleń.
Wprowadzono aneks do umowy żeby jeszcze raz aspekt wody został przedyskutowany z Wodami Polskimi.

Zielone płuca Gliwic będą zagrożone jeżeli nie podejmiemy właściwego stanowiska w tej sprawie o czym poinformowali prezesi ogrodów Nad Wodą i Kwiat Brzoskwini.

Dyrektor Macianty wyjaśnił funkcjonowanie ROD odnośnie odszkodowań i inwestycji.
Omówiono zasady likwidacji ogrodów niecałe 800 działek musiało by być zlikwidowanych

Głos zabrał przewodniczący OKR Pan Zenon Jabłoński celem wyjaśnienia powstania nowego ogrodu działkowego w Brzezince.

Omówiono program Kłodnica połączenie 3 stawów jako zbiornik przepływowy.
Pani Agnieszka z RZGW wyjaśniła że koncepcja jest nie do zaakceptowania.

Wiceprezydent opuścił posiedzenie. Pan dyrektor Macianty wyjaśniał zasadność budowania i zagospodarowywania ogrodów działkowych zagrożonych likwidacją, apelował o zapobieganiu i staraniu się zaniechanie likwidacji.
Projekt przewiduje jeśli koncepcja zostanie wdrożona w życie likwidację około 795 działek.
Będziemy wszyscy dążyć do zmiany tej koncepcji.

Głos zabrał Wiceprezes OZ Śląskiego Pan Leszek Bucki wyjaśniając zasady współpracy włodarzy miast z PZD.
Prezes Kwiatu Brzoskwini nawiązał do protestu działkowców i napisaniu petycji przeciwko likwidacji ogrodów działkowych.

Prezes ogrodu Nad Woda wyjaśnił że nie ma sumienia brać opłat od działkowców na inwestycje
po przedstawieniu problemu i podejściu do sprawy wiceprezydenta miasta.

Dyrektor Macianty apelował o informowaniu działkowców na WZ o polderach.
Powierzchnia dotyczy 100h z czego 35h zajmują ogrody i Pan wiceprezes Leszek Bucki również zachęcał do omówienia problemu za WZ.

Inwestycja jest na razie projektem który może wejść w realizację.
Na tym zakończono spotkanie

Protokołowała
Grażyna Strużyńska
sekretarz biura
DR w Gliwicach<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 25
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 741
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 2595
W tym roku stronę odwiedziło » » » 88230
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1378659
 
Rekordowo odwiedziło nas 3940 Internautów w dniu 2023.05.10