STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

KOMUNIKATY

<< Nowsze  Starsze >>

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD ws zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych - 03.10.2019

Napisany przez delegatura 2019-10-09 07:38:17 CEST

KZ PZD przypomina, że 1 października 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT (DZ.U. poz. 1935). Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia stawki podatku dla dochodów z I progu podatkowego z 18% do 17%,

- zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na 250zł; dla osób dojeżdżających na 300zł,

- zmiany kwoty zmniejszającej podatek z 548,30 zł na 525,12 zł.

- wprowadzenia rozwiązań przejściowych, obowiązujących w ostatnich 3 miesiącach 2019r. i przy sporządzaniu rocznych sprawozdań podatkowych za 2019r.

Uwaga! Nową stawkę podatku (17%) należy stosować dokonując potrąceń na podatek należny od wynagrodzeń wypłacanych od 1 października 2019r. Jednak do obliczenia podatku za cały 2019r. stosowana będzie specjalna stawka - 17,75%.

Nowa stawka podatku (17%) obejmie zatem dochody (mieszczące się w tzw. I progu podatkowym ) dopiero w 2020r.


Obniżka podatków następuje w trakcie roku podatkowego 2019, po upływie ľ tego roku. Stąd w 2019r ustawodawca zastosował „proporcjonalną” obniżkę podatku. Skutkuje to tym, że sporządzając roczne sprawozdanie podatkowe za 2019r., koniecznym będzie zastosowanie specjalnej stawki podatku - 17,75 % (art. 5 ust 1 ustawy zmieniającej ustawę o PIT) .

Zmieniona stawka obejmie dochody mieszczące się w tzw. I progu podatkowym (do 85 528 zł rocznie). Dochody wyższe, w części przekraczającej ten próg, obciążone są, tak jak dotychczas, podatkiem w wysokości 32 %.

Analogiczny problem zaistnieje w przypadku kosztów uzyskania przychodów w 2019r. W ostatnich 3 miesiącach 2019r. stosowana będzie nowa, podwyższona do 250 zł stawka kosztów (dla osób dojeżdżających 300 zł). W konsekwencji przy obliczaniu kosztów w rocznym sprawozdaniu, za pierwsze 9 miesięcy stosowana będzie stawka dotychczasowa, a za ostatnie 3 miesiące nowa.

Zatem roczny limit kosztów uzyskania przychodów w 2019r. wyniesie: „podstawowy” 1751,25 zł (dla osób dojeżdżających 2151,54zł). W przypadku osób uzyskujących równocześnie przychody z tytułu więcej niż jednego stosunku (tzw. wieloetatowcy) będzie to 2626,54 zł (dojeżdżający 3226,92zł).

Pełne zastosowanie nowych limitów kosztów uzyskania przychodów nastąpi w 2020r
. Wówczas roczny limit wyniesie: „podstawowy” 3000zł (250zł x 12 miesięcy), dla dojeżdżających 3600zł (300zł x 12), wieloetatowcy 4500zł, dojeżdżający wieloetatowcy 5400zł.

Zmiana stawki podatkowej skutkuje zmianą tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach 2019r wyniesie ona 525,12 zł. zaś za cały 2019r. będzie to 1420 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (dla wyższych dochodów dotychczasowy mechanizm w tym zakresie, będzie stosowany odpowiednio przy uwzględnieniu zmienionej kwoty – art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o PIT).

Krajowy Zarząd PZD


Tekst ustawy zmieniającej ustawę o PIT


Komunikat w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku - 05.02.2018

Napisany przez delegatura 2018-02-05 22:09:46 CET


Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.

Podstawą prawną do przeprowadzenia walnych zebrań są przepisy Statutu PZD (§§ 56-67) oraz Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 - 2018 wprowadzonych uchwałą Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r.

Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

Na walne zebranie, oprócz projektów uchwał w sprawach dotyczących wysokości opłat ogrodowych, inwestycji czy remontów, które są potrzebne w ROD i zabezpieczeniu środków na ten cel oraz o innych sprawach ważnych dla ROD, zarząd ROD przygotowuje sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017, plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok 2018. Bardzo istotną rolę w przygotowaniu walnego zebrania pełni komisja rewizyjna ROD. Przygotowuje ona sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku oraz dokonuje oceny działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego za 2017 rok. Komisja powinna przeprowadzić badanie na podstawie dokumentów i ocenić, czy zarząd zrealizował przyjęty przez walne zebranie plan pracy oraz czy prowadził właściwą, zgodną z przepisami i preliminarzem politykę finansową.

Z zagadnieniami statutowymi, którymi musza zająć się członkowie PZD w ROD na walnym zebraniu sprawozdawczym, ściśle związane są także inne tematy dopełniające całość funkcjonowania ROD, które należy omówić i przedyskutować z obecnymi na walnym zebraniu członkami PZD:

1.Gospodarka odpadami.
2.Bezpieczeństwo w ROD.
3.Opłata za pobór wody.
4.Opłata za energię elektryczną.
5.Funkcjonowanie ROD.
6.Prace zarządu ROD.
7.Działalność komisji rewizyjnej ROD.
8.Sprawy indywidualne każdego ogrodu.


Zanim rozpoczną się walne zebrania w ROD warto przypomnieć członkom PZD o ich prawach:

1.Członek PZD jest zawiadamiany o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad poprzez pisemne zawiadomienie, najpóźniej na 14 dni przed terminem walnego. Formy doręczenia są ściśle określone w § 60 statutu PZD: za pośrednictwem poczty, doręczenie za pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził na to pisemną zgodę. Należy pamiętać, że odbycie zebrania w II terminie będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy w zawiadomieniu zostanie podana informacja o tej możliwości, oraz o tym, że wówczas podjęte uchwały będą obowiązywały bez względu na liczbę obecnych.
2.Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust. 2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.
3.Prawo do zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi - zarząd ROD ma obowiązek udostępnić je do wglądu na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. O miejscu i terminie wyłożenia materiałów zarząd ROD informuje w zawiadomieniu na walne zebranie.
4.Prawo zabierania głosu we wszystkich sprawach jakie są przedstawiane na walnym zebraniu.
5.Prawo zgłaszania wniosków.
6.Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) czyli wypowiadania się w formie głosowania na tematy proponowane podczas walnego zebrania.
7.Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) oraz prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zebrania, do składów komisji walnego zebrania, a w przypadku wyborów uzupełniających – do organów ROD.


Do Krajowej Rady PZD wpływa wiele różnych spraw związanych z decyzjami podjętymi na walnych zebraniach, tymczasem każdy członek PZD właśnie z obrad walnego zebrania powinien czerpać wiedzę o rozwiązaniu tych spraw w swoim ROD, a przede wszystkim ma możliwość decydowania.

Dlatego też każdy członek PZD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje dotyczące opłat jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinni wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych.

Namawiamy wszystkich członków PZD do czynnego uczestnictwa w zbliżającym się walnym zebraniu sprawozdawczym i do współdecydowania o funkcjonowaniu swojego ogrodu i przeznaczeniu wpłacanych środków.

Nie czekajmy, aż inni zadecydują za nas.Wydział Prezydialny Krajowej Rady PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Przygotowanie i niezbędne materiały do przeprowadzenia walnego zebrania w ROD

Napisany przez delegatura 2018-01-15 21:26:52 CET

Właściwe przygotowanie i niezbędne materiały do przeprowadzenia walnego zebrania w ROD zgodnie z przepisami związkowymi i innymi obowiązującymi przepisami na przykładzie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Gliwicach.

     W trakcie przygotowywania do przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, właściwym działaniem jest rozpoczęcie opracowania koniecznych materiałów od analizy zapisów z poprzednich sprawozdań osób obsługujących zebrania oraz dokumentów z tych zebrań. Właściwa analiza pozwala na określenie ewentualnych niejasności, błędów czy uchybień, które mogły wystąpić w ubiegłych latach. Wnioski wynikające z tej analizy należy włączyć do przygotowywanego planu na 2018r, tak aby starać się uniknąć powtórzenia niewłaściwych działań w następnych latach.

     Przykładem mogą być nowe uchwały dotyczące opłat za wodę i energię elektryczną, gdzie zdarzało się, iż popełniano błędy w opłatach stałych: tak zwanej elektrycznej i wodnej, gdzie niektóre Ogrody dokonywały złych wyliczeń ww. opłat. Dla uniknięcia tego rodzaju błędów, zostały opracowane projekty do tych uchwał wraz z załącznikami opisującymi prawidłowe obliczenia bilansu wody, czy energii, tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.
     Innym problematycznym zagadnieniem dla Ogrodów jest właściwe ustalanie opłaty ogrodowej na dany rok. Tutaj również pomocny staje się opracowany wzór w formie załącznika do uchwały o opłacie ogrodowej, w którym określa się: jakie możliwe składniki składają się na opłatę ogrodową i jak się je oblicza.
     Koniecznym jest aby zaproszenie na walne zebranie zostało skutecznie dostarczone wszystkim członkom zwyczajnym PZD Jeżeli zarówno mąż jak i żona pozostają członkami zwyczajnymi, Zarząd ROD ma obowiązek wysłać albo doręczyć zaproszenie do każdego z nich.

     Powstałe problemy i niejasności będą przedmiotem szczegółowego omówienia na szkoleniach i zebraniach z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi ROD, które będą prowadzone w miesiącu styczniu i lutym 2018r. Jednocześnie, podczas tych szkoleń, każdy Ogród otrzyma komplet dokumentów przygotowywanych przez Delegaturę, pomocnych w przepisowym przygotowaniu projektów uchwał na walne zebranie.

     Powyższe ma służyć podejmowaniu uchwał zgodnych z przepisami, a jednocześnie czytelnych dla uczestników zebrania, co pozwoli na właściwy i spokojnego przebieg samego zebrania. Właśnie z doświadczeń lat ubiegłych, można wysnuć wniosek, że źle przygotowane zebranie (np. brak przejrzystości w naliczaniu opłat) doprowadza do chaosu w trakcie zebrania, co powoduje trudności w prowadzeniu zebrania i zapanowania nad jego przebiegiem przez Przewodniczącego.

     Podobnie osoby obsługujące zebranie z ramienia organów PZD, otrzymują komplety dokumentów, ze wzorami wszystkich uchwał, tak, aby w razie konieczności służyć pomocą, a także udostępniać wzory wprost do wykorzystania przez prowadzących walne zebranie (np. w przypadku ich ewentualnego braku lub błędnego wypełnienia).

     W ramach pomocy, kolejnym ważnym dokumentem, który przygotowuje Delegatura Rejonowa w Gliwicach a który kierowany jest wprost do Zarządów ROD, jest tzw. „Komunikat”, czyli rodzaj przewodnika, w którym są zamieszczone najważniejsze zadania i terminy np.: szkoleń, zebrań, wzory pomocnych materiałów, raportów kasowych, określenie obowiązków nakładanych przez przepisy związkowe itp.. W „Komunikacie” zamieszczane są także najnowsze przepisy wraz z numerami Uchwał Krajowej Rady (a także numerem i strony Biuletynu Informacyjnego PZD, w którym są zawarte), ważnych dla bieżących prac Zarządu ROD. Z doświadczenia wynika, że tak przygotowana informacja, corocznie aktualizowana jest bardzo pomocna dla Zarządów ROD, szczególnie w przypadku Ogrodów nie posiadających biur lub przy małych pomieszczeniach biurowych. Taki przewodnik jest bardzo dobrze przyjmowany przez Zarządy ROD.
     Ponadto, z zakresu działań księgowo-finansowych, od roku 2016 Delegatura Rejonowa, przy pomocy OFK opracowuje wzory wszystkich dokumentów księgowych wraz z opisem dotyczącym właściwego prowadzenia i wypełniania. Dokumenty obejmują m.in.: druki KP, KW, raport kasowy, polecenia przelewu, wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, dokumenty podatkowe, dotyczące składek ZUS, sposoby wypełniania umów zleceń, naliczania podatku i składek do ZUS itd.. Corocznie aktualizowany o zmiany przepisów i uzupełniany komplet takich dokumentów otrzymują Skarbnicy każdego ROD. Odbywa się to na ogół w trakcie odrębnych szkoleń Skarbników prowadzonych w sposób interaktywny, przy pomocy rzutnika, gdzie w sposób jasny i czytelny są widoczne np. przykładowo wypełnione druki.

     Także od 2016 roku każda z ogrodowych Komisji Rewizyjnych otrzymała skompletowaną teczkę z wszystkimi drukami dotyczącymi podstaw jej działalności oraz wzorami protokołów. Niezależnie od powyższego, na stronie Delegatury Rejonowej w Gliwicach dostępna jest zakładka: „materiały Komisji Rewizyjnych” wraz z przytoczeniem odpowiednich przepisów i protokołów. Podobną teczkę otrzymały także Zarządy ROD, ze zbiorem najważniejszych dokumentów i wzorów uchwał, umów, wniosków, które służą pomocniczo dla Zarządów, jako materiały podglądowe dla podejmowania odpowiednich uchwał, a także treść najważniejszych Uchwał podejmowanych w PZD.

     Skutkiem powyższych działań jest zauważalny, znaczny spadek nieprawidłowo podejmowanych uchwał w Ogrodach, również spadek źle wypełnianych dokumentów finansowo-kasowych, protokołów kontroli Komisji Rewizyjnych oraz sprawozdań i planów pracy zarządów ROD.

     Wobec powyższego, należy uznać, że przyjęty sposób działania w zakresie przygotowywania do walnych zebrań, szkolenia organów działających na terenie Ogrodów jest właściwy i będzie kontynuowany w następnych latach, co jednocześnie nie ogranicza dalszych poszukiwań nowych założeń do zwiększenia skuteczności w przyszłości.

Opracował: Kierownik Delegatury Rejonowej OZ Śl. PZD w Gliwicach
                Jan Pękala


Szkolenie osób obsługujących walne zebrania ROD w 2018 – Gliwice 10.01.2018r.

Napisany przez delegatura 2018-01-12 14:57:02 CET

PZD Okręg Śląski prowadzi intensywne szkolenia dla osób, których zadaniem będzie obsługa walnych zebrań w ROD w 2018r. Jedno z pierwszych takich szkoleń odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach w dniu 10 stycznia 2018r. W szkoleniu uczestniczyły osoby wytypowane do obsługi zebrań w ROD zlokalizowanych m.in. w Gliwicach, Knurowie, Pyskowicach.

Biorąc pod uwagę, iż w zakresie prowadzenia walnych zebrań ROD w dalszym ciągu obowiązują wytyczne i druki opracowane przez Krajową Radę PZD na zebrania w latach 2016 – 2018, szkolenie skupiło się przede wszystkim na analizie błędów jakie pojawiają się podczas omawianych zebrań. Dyrektor Biura PZD Okręgu Śląskiego przedstawił w/w wytyczne z szczególnym naciskiem na projekty uchwał dotyczących opłat w ROD. Uchwały te bowiem są najważniejsze dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD. Dokładne wyliczenie kosztów funkcjonowania ROD oraz opłat na dany rok, nie tylko zabezpiecza funkcjonowanie ROD ale również zmniejsza do minimum wątpliwości Działkowców. Jasne i rzeczowe przedstawienie kosztów funkcjonowania ROD na walnym zebraniu powoduje bowiem, iż uchwały podejmowane są bez zbędnej dyskusji, a całe zebranie przebiega w spokojnej atmosferze. W toku dyskusji przypomniano również zasady obliczania opłaty energetycznej oraz wodnej , z szczególnym podkreśleniem iż energia elektryczna/woda zużyta na potrzeby terenu ogólnego ROD i infrastruktury ogrodowej powinna być ujęta w ramach opłaty ogrodowej. Omówiono również wątpliwości związane z zawiadomieniem o walnym zebraniu, podkreślono że w zawiadomieniu musi znaleźć się informacja o II terminie zebrania. Brak takiej informacji uniemożliwia odbycie zebrania w II terminie – w ostatnim czasie z tego właśnie powodu Prezydium OZ Śląskiego PZD unieważniło nadzwyczajne walne zebranie ROD w Mysłowicach.

Kierownik Delegatury Rejonowej Pan Jan Pękala rozdał wszystkim obecnym wzory uchwał opracowane przez KR PZD na walne zebrania ROD. Podkreślił, iż bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniego terminarza walnych zebrań. Zebrania powinny odbywać się do 15 maja danego roku, jednakże nie ma żadnych przeszkód aby odbywały się już w lutym czy na początku marca. Jeżeli bowiem większość Zarządów ROD zdecyduje się na odbycie zebrań w ostatnim terminie tj. na przełomie kwietnia/maja, wówczas będzie bardzo ciężko zapewnić obsługę wszystkim ROD.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński przedstawił doświadczenia z kontroli przeprowadzonych w ROD w 2017 roku. Zwrócił szczególną uwagę na kwestie świadczeń w ROD, a przede wszystkim konieczność wprowadzenia odpowiedniej kwoty do preliminarza finansowego w zależności od decyzji podjętej przez walne zebranie ROD.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia podjęli dyskusję odnośnie nowego Statutu PZD, który został uchwalony w grudniu 2017 roku, a obecnie oczekuje na rejestrację w KRS. Wskazano, iż do momentu rejestracji Statutu, walne zebrania ROD odbywają się na dotychczasowych zasadach tj. według Statutu z dnia 2.07.2015r. Należy jednak zauważyć, iż ewentualna rejestracja nowego Statutu PZD oraz jego wejście w życie nie spowoduje żadnej rewolucji w zakresie walnych zebrań ROD.

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura OZ


Życzenia

Napisany przez delegatura 2017-12-21 19:25:48 CET


Mieszkańcy miast skarżą się na działkowców. Powodem jest łamanie zakazu spalania - 23.10.2017

Napisany przez delegatura 2017-10-26 02:49:37 CEST

Chodzi szczególnie o śmieci, które zalegają w wielu miejscach. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. Tymczasem palenie starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.

Media przytaczają opinie mieszkańców miast, którzy skarżą się na działkowców i ogrody. Gazeta Śląska publikuje zdjęcia, na których widać, jak nad ogrodami działkowymi unoszą się kłęby dymu. Gazeta przytacza wypowiedzi mieszkańców Świdnicy, którzy mają dość tak uciążliwego sąsiedztwa i skarżą się, że nie pomaga nic, nawet skargi do Straży Miejskiej, bowiem działkowcy mimo upomnień, dalej lekceważą przepisy. Portal „walbrzyszek.com” zamieszcza opinię jednej z mieszkanek Wałbrzycha, która jest oburzona zachowaniem działkowców. Według jej relacji, na ogrodach działkowych nie trudno zauważyć leżące dookoła butelki, styropian, zużyte opakowania i inne śmieci, które wydzielają nieprzyjemne zapachy skutecznie zniechęcając mieszkańców do jesiennych spacerów po tym terenie. Portal „jg24.pl” przypomina działkowcom z Jeleniej Góry, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów działkowych.


Fot. Archiwum PZD

W związku z tym spalanie trawy i liści na działkach w ROD, a także innych odpadów po jesiennych porządkach na terenie ogrodów jest zupełnie nieuzasadnione, a co ważniejsze jest kategorycznie zabronione. W podobnym tonie publikowanych jest wiele artykułów, w których działkowcy krytykowani są za spalanie swoich odpadów, a przez to zatruwanie miasta i środowiska. Również do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi z działki obok. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Wiadomo przecież nie od dziś, że w wyniku spalania śmieci do gleby, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Ogień wyjaławia glebę, a ponadto zabija zwierzęta i mikroorganizmy. Łamanie zakazu spalania to wyłącznie pojedyncze przypadki, a nie częsta praktyka. Jest wiele ogrodów, gdzie problem ten zupełnie nie występuje, a zarządy ROD dbają o przestrzeganie zakazu spalania i prowadzą nadzór , sprawdzając, czy działkowcy mają kompostowniki, a także oferują pomoc w ich zakładaniu. Niestety wystarczy kilku łamiących prawo działkowców, by zaszkodzić wszystkim. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu sprawia, że działkowcy tracą życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach. Takie działanie nie tylko uderza w dany ogród, ale kształtuje opinię społeczną w odniesieniu do wszystkich działkowców, ogrodów, a nawet PZD. Dlatego mieszkańcy chcą, by prawo o zakazie spalania było skuteczniej egzekwowane, a działkowcy dostawali najwyższe z możliwych kary. Jednak to nie tylko kwestia mandatu, ale także kreowania opinii o środowisku działkowym. Zważając na to, jak wiele problemów i zagrożeń czyha na ogrody działkowe od wielu lat, działkowcy potrzebują szerokiego poparcia społecznego.

Drodzy działkowcy, czy naprawdę chcecie być postrzegani jako truciciele miast i współproducenci smogu?


Choć za tego typu działania grozi dość surowa kara, bo grzywna może wynieść nawet 500 zł, to wciąż nie odstrasza to kolejnych działkowców od łamania prawa. Wielu działkowców nie chce przyjąć do wiadomości zakazu spalania. Wciąż pamiętają zmierzchłe czasy, gdy spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Niestety, to już przeszłość. Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.

Związek prowadzi aktywną kampanię informacyjną dla działkowców zarówno w internecie, jak i poprzez związkową prasę. Informacja o zakazie spalania pojawia się regularnie na łamach „działkowca”, „Zielonej Rzeczpospolitej”, „Biuletynu Informacyjnego”, „Aktualności związkowych”, a także w „Informatorze działkowca”, który wieszany jest przez zarządy ROD na ogrodowych tablicach informacyjnych. Ponadto wiedza ta przekazywana jest podczas szkoleń dla działkowców, spotkań z prezesami ROD, a także podczas walnych zebrań w ROD. Działkowcy wiedzą o zakazie spalania, konsekwencjach i obowiązku posiadania kompostownika. Niestety, wiedza to jedno, a rzeczywistość to drugie.Ogrodowe śmietniki


Niektórzy działkowcy pozbywają się śmieci nie poprzez spalanie... To, co możemy zobaczyć na przesłanych do Krajowej Rady PZD zdjęciach budzi niesmak i rodzi pytania, jakim sposobem w ogrodowych śmietnikach możemy znaleźć nie tylko gałęzie i odpady zielone, ale nawet zużyte wersalki, połamane meble i zepsute sprzęty AGD? Jak to możliwe, że dbający z taką pasją o swoje działki potrafią jednocześnie wyrzucać do wspólnych kontenerów wszystko, co popadnie? Decydując się na wyrzucania zużytej elektroniki na ogrodowy śmietnik działkowiec musi mieć świadomość rażącego naruszenia nie tylko ogrodowego Regulaminu, ale także obowiązującego prawa. Naraża się tym samym na grzywnę, która może w tym wypadku wynieść nawet 5 tys. złotych! Zużyte sprzęty AGD i RTV należy oddawać do punktu zbierającego elektrośmieci, punktu skupu złomu lub zakładu przetwarzania. Można je także oddawać w sklepie przy okazji zakupu nowego. Z tego tytułu nie są pobierane żadne opłaty, więc to nie kwestia oszczędności, że sprzęty te pojawiają się pod wieloma śmietnikami w ROD, ale to wyraz pogardy dla obowiązujących przepisów i cwaniactwa. Podobnie rzecz ma się z odpadami zielonymi. „Każdy działkowiec wie, że obowiązuje zakaz wyrzucania do kontenerów tego, co widać na zdjęciach, przy jednoczesnym obowiązku posiadania na każdej działce kompostownika” – zauważa działkowiczka i załącza zdjęcia ze swojego ogrodu. Jak pisze to sprawa żenująca, tym bardziej, „że sprawcami takiej sytuacji są nie tylko nowi, ale także starzy działkowcy” – zauważa. Tymczasem paragraf 68 pkt. 2 jasno wskazuje, że działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. Odpadów też nie można także spalać. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. Resztki, które nie nadają się do kompostowania oraz pozostałe śmiecie należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na terenie ROD. Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki nie podlegające kompostowaniu.Co zatem zrobić z odpadami?

Większość liści i odpadów biodegradowalnych to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost?

Z kolei problem z pozostałymi po cięciu drzew i krzewów gałęziami rozwiąże rozdrabniacz do gałęzi. Wiele Zarządów ROD już zainwestowało w taką maszynę i dzięki temu rozwiązali problem odpadów. To zdecydowanie mniej kłopotliwe dla sąsiadów i ekologiczne rozwiązanie. Można o tym przeczytać m.in. w artykule pt. „Rozdrabniacz gałęzi - sposób na pozbycie się gałęzi z ogrodu”.Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: „Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także uporczywe i nagminne zaśmiecanie ogrodu, jak również spalanie odpadów.

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Kosze dożynkowe na Krajowych Dniach Działkowca Bytom 2017 - 30.08.2017

Napisany przez delegatura 2017-08-31 01:00:28 CEST

Na tegorocznych obchodach Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w dniu 26 sierpnia w Bytomiu, jak co roku, odbyła się wystawa działkowych plonów pod postacią pięknie przygotowanych i ozdobionych koszy dożynkowych. Działkowcy niemal ze wszystkich okręgów przygotowali w sumie 47 koszy dożynkowych, które można było podziwiać po prawej stronie sceny głównej.Wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością. Wielu uczestników działkowych dożynek robiło sobie pamiątkowe zdjęcia z Prezesem PZD i koszami dożynkowymi.Uczestnicy Krajowych Dnia Działkowca w Bytomiu pokazali, że nie tylko potrafią uprawiać działkę i korzystać z jej uroków, ale wykazali także, że potrafią wykorzystać zebrane plony i mają uzdolnienia artystyczne. Wszystkie kosze były niezwykle staranie przygotowane i pokazały ogromne bogactwo działkowych plonów. Były kosze typowo warzywne, kwiatowe, a także łączone, w przygotowaniu których użyto owoce, warzywa, kwiaty i zboża, a nawet zioła.W niektórych można było nawet znaleźć ukryte pośród zmyślnych stylizacji działkowe zaprawy i nalewki. Z pewnością ich autorzy włożyli duży wkład pracy w ich przygotowanie. Część koszy dożynkowych została przekazana jako podziękowanie i wyrazy sympatii od środowiska działkowego znamienitym gościom, którzy znaleźli czas, by świętować wspólnie z działkowcami ich święto w Bytomiu.Wszyscy autorzy koszy zostali wyróżnieni i otrzymali w podziękowaniu od Krajowej Rady PZD za przygotowanie koszy dożynkowych specjalne dyplomy oraz bony upominkowe, które można będzie zrealizować na zakupy w sklepie internetowym wydawnictwa „działkowiec”.Kosze dożynkowe przygotowali: OZ PZD w Bydgoszczy, ROD "Przyjaźń" w Częstochowie, ROD "Tysiąclecia" w Częstochowie, Okręg PZD w Elblągu, ROD "Róża" w Słupcy, Okręg PZD w Legnicy, ROD "Stokrotka" w Legnicy, ROD im. Marii Konopnickiej w Łodzi, ROD "Kolejarz" w Kutnie, ROD "Konwalia" w Mokrej Prawej, ROD "Siedmiodomki" w Tomaszowie Mazowieckim, ROD "Brzezina" w Łodzi, Okręg Łódzki PZD w Łodzi, ROD "Nowalijka I" w Krakowie, ROD "Kościuszki" w Gorlicach, Okręg PZD w Pile, Grażyna Krok-Modrzejewska z ROD "Kolejarz" w Dębicy, Okręg Podlaski PZD, Okręg Pomorski w Gdańsku, ROD im. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie, ROD im. Mjr. H. Sucharskiego w Wejherowie, ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu, Okręg PZD w Słupsku, Okręg Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju, ROD "Perła" w Kłodzku, ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu, Okręg PZD w Szczecinie, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Bielsku-Białej, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Bytomiu, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Chorzowie, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Gliwicach, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Katowicach, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Rudzie Śląskiej, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Rybniku, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Sosnowcu, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Tarnowskich Górach, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Tychach, Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Zabrzu, Okręg Świętokrzyski PZD, Okręg Toruńsko-Włocławski PZD, ROD "Kąpiele Słoneczne" w Grudziądzu, Okręg PZD w Zielonej Górze, ROD im. Gen Sikorskiego w Kwidzynie, ROD „Rębiechowo” w Gdańsku, ROD „Zamkowa” w Będzinie i ROD „Forsycja” w Łodzi oraz p. Ewa Duda z ROD „Rębiechowo” w Gdańsku.Galerię prezentującą bogactwo i różnorodność przygotowanych koszy dożynkowych można zobaczyć TUTAJ (link).

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Krajowe Dni Działkowca 2017 - 29.08.2017

Napisany przez delegatura 2017-08-31 01:00:13 CEST

W dniu 26 sierpnia 2017 r. odbyło się największe święto polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego – Krajowe Dni Działkowca. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter, ponieważ do Bytomia zjechało blisko 900 działkowców z całej Polski, reprezentujących wszystkie Okręgi PZD, by wspólnie świętować 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Razem z działkowcami świętowali zaproszeni goście, w tym władze Bytomia, parlamentarzyści i samorządowcy.

Już od wczesnych godzin porannych organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla przybywających z całej Polski gości. Od samego rana w malowniczym parku Amendy, położonym pomiędzy ROD „Jaśmin” i „Zygmunt” działkowcom umilały czas występy zespołu muzycznego oraz Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom”. Odbył się również pokaz ratownictwa górniczego. Uczestnikom wydano upominki i poczęstowano ich pożywnym śniadaniem.Kwadrans przed godziną jedenastą sygnał do rozpoczęcia oficjalnych uroczystości dała orkiestra górnicza, która poprowadziła z ROD „Jaśmin” do namiotu w centrum parku kolumnę gości z Eugeniuszem Kondrackim, Prezesem PZD oraz Damianem Bartylą, Prezydentem Bytomia na czele. Tuż za nimi podążyli oficjalni goście, członkowie Krajowej Rady PZD oraz poczty sztandarowe Związku. – Z okazji jubileuszu 120-lecia ogrodów działkowych na ziemiach polskich wystrzał armatni – powiedział po wprowadzeniu sztandarów Prezes Polskiego Związku Działkowców, po czym nad Bytomiem rozległ się huk oznajmiający rozpoczęcie wielkiego święta działkowców.Po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita” delegacja OZ Śląskiego PZD prowadzona przez Józefa Noskiego wręczyła Eugeniuszowi Kondrackiemu bochen dożynkowy.- Cieszę się, że mogę Was wszystkich tutaj powitać na jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Cieszę się, że w gronie tutaj obecnych widzę tylu ludzi, którzy od lat pracowali na rzecz ogrodów działkowych, dla działkowców, dla miast, a kiedy trzeba było, walczyli o to, by ogrody działkowe nie tylko się rozwijały, ale przede wszystkim przetrwały i istniały. Bardzo Wam za to dziękuję i dziękuję żeście tu przybyli i razem możemy świętować nasz jubileusz - powiedział Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. - Wśród działkowców są zasłużeni z najbardziej zasłużonych. To elita Polskiego Związku Działkowców, to elita, która kształtowała się w pracy i w walce. To, że dziś możemy obchodzić jubileusz, fakt, że tutaj razem jesteśmy, to nasza wspólna zasługa. To Wasza zasługa, za co jeszcze raz dziękuję – dodał.Następnie Prezes PZD powitał przybyłych gości. Krajowe Dni Działkowca w Bytomiu swoją obecnością zaszczycili m.in. Damian Bartyla, Prezydent Bytomia, Zdzisław Wolski, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Andrzej Kobylarz, Poseł na Sejm RP, Marek Wojtkowski, Prezydent Włocławka, Janusz Buda, z-ca Prezydenta Jastrzębia Zdroju, Katarzyna Dziuba, z-ca Prezydenta Zabrza, , Zbigniew Byszewski, z-ca Prezydenta Sosnowca, Stanisław Rachwał, Radny Miasta Krakowa, Andrzej Nowicki, Starosta Piski, Andrzej Bielski, Sekretarz Gminy Środa Śląska, Grzegorz Wacławek, Prezes Zarządu Węglokoks Kraj, Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz przedstawiciele mediów.

– Krajowe Dni Działkowca Bytom 2017 i jubileusz ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce uważam za otwarte! – oznajmił po powitaniu gości Eugeniusz Kondracki, co spotkało się z gromkimi brawami zebranych.

Długa tradycja

- Szanowni działkowcy, szanowni goście. Co można dziś powiedzieć, gdy trzeba przemówić z perspektywy 120 lat? Gdy w gruncie rzeczy mówimy o tym punkcie w historii, w którym wszystko się zaczęło i zastanawiamy się, czy dobrze zgłębiliśmy ten temat? Czy to jest 120 lat, czy może jednak dłużej? – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Prezes Polskiego Związku Działkowców, po czym przybliżył historię ogrodu działkowego w Koźminie Wielkopolskim, który powstał w 1824 r. i do dziś funkcjonuje pod nazwą ROD im. Powstańców Wielkopolskich. Podkreślił jednocześnie, że jest to jedna z kolebek ogrodnictwa działkowego w Europie. Przede wszystkim jednak docenił wkład, jaki w prawdziwy rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego dał ogród „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu. – To w Grudziądzu 120 lat temu powstał ten ogród i po chwili powstawały tam kolejne. Te ogrody istnieją po dziś dzień. Dlatego od daty powstania „Kąpieli Słonecznych” obchodzimy swój wielki jubileusz – powiedział.- Zaczęło się od ludzi światłych, od ludzi, którzy dostrzegli znaczenie idei ogrodnictwa działkowego dla tych, którzy w inny sposób nie mogli lub nie potrafili rozwiązywać swoich problemów bytowych. Tę tradycję my dziś kontynuujemy. A skoro mówimy o dziś, to warto byłoby sobie uzmysłowić skąd przyszliśmy i przede wszystkim kim jesteśmy. Jubileusz obchodzi związek, który liczy 1 150 tys. członków, gospodaruje na ponad 900 tys. działek, na 41 tys. hektarów, zarządza 4639 ogrodami działkowymi. To jest potencjał, ale i wartość o którą na przestrzeni tych 120 lat, w tym tych ostatnich 36 latach, kiedy powstał PZD zadbaliśmy, by te liczby się nie zmniejszały, by ogrody były coraz piękniejsze i by zdobywały uznanie społeczeństwa, samorządów i władz państwowych – powiedział Eugeniusz Kondracki. Podczas przemówienia Prezes PZD wymienił również szereg Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które mogą się poszczycić wiekową tradycją, w tym m.in. ROD „Marcinkowskiego” w Gnieźnie, ROD „Ligonia” w Katowicach, ROD „Kolejarz-Dębiec” w Poznani i ROD „Rakowiec” w Warszawie.

W swoim przemówieniu Eugeniusz Kondracki przypomniał, że dynamiczny rozwój ogrodów działkowych w Polsce drastycznie przerwała II wojna światowa. Wiele ogrodów nie przetrwało tej wojennej zawieruchy, ale znalazły się na szczęście osoby, które wsparły odbudowę tej idei. Zwrócił również uwagę, że ustawa z 1949 roku była dobra, ale niestety pozbawiła ogrody działkowe samodzielności i samorządności, przez co nie nastąpił oczekiwany ich rozwój. dała możliwości prawdziwego rozwoju ogrodów działkowych. – W końcu rządzący poszli po rozum do głowy i od 1956 r. zaczęli tworzyć struktury samorządowe w ogrodach działkowych i wyżej. Równocześnie z tym rozwojem rosła świadomość działkowców. Jak zawsze ludzie sami chcieli decydować o sobie. Chcieli mówić o swoich sprawach własnym głosem. Chcieli walczyć o interesy ogrodów i ich rozwój. Dlatego też w 1980 roku na fali nowych prądów i nowego spojrzenia, dokonaliśmy wielkiej sprawy. Zrezygnowaliśmy z podległości Związkom Zawodowych. Niestety ustawa mówiła inaczej, dlatego priorytetem dla nas było uchwalenie nowej ustawy, która powstała w 1981 roku a wraz z nią Polski Związek Działkowców – powiedział Eugeniusz Kondracki. Przytoczył również fakty, które pokazały, jak wielką pracę włożył Polski Związek Działkowców w rozwój ogrodnictwa działkowego w ciągu pierwsze dekady istnienia, dzięki której nowe działki otrzymało aż 365 tys. rodzin.Prezes PZD: chwała Wam wszystkim za to!


Prezes zwrócił się również do działaczy i podkreślił, że to właśnie dzięki nim na przestrzeni wielu lat ogrody działkowe w Polsce nie tylko zostały obronione, ale się rozwijają. – Mamy sto tysięcy działaczy gotowych zawsze do pracy i gotowych do walki, obrony i rozwoju ogrodów działkowych. To napawa nas wiarą i nadzieją, że ogrody działkowe w Polsce nie tylko zachowamy, ale będziemy je również rozwijać. Chwała Wam wszystkim za to – podkreślił Eugeniusz Kondracki.Ogrody dla społeczeństwa


Podczas swojego wystąpienia Prezes Związku przypomniał również o ustawie o ROD z 2013 roku, która spotkała się ogromnym poparciem całego społeczeństwa. Podpisy pod projektem obywatelskim składali nie tylko działkowcy, ale również mieszkańcy miast, posłowie, senatorowie. Dzięki temu wszystkie kluby polityczne poparły ustawę i ją uchwaliły. – Ustawa jest dobra, działkowcy bardzo dobrze ją przyjęli, społeczeństwo również. Daje ona możliwość współpracy z samorządami i władzami państwowymi. Dlatego dziś możemy mówić również o osiągnięciach, które ma na koncie związek – powiedział Prezes PZD. Zaznaczył, że wśród sukcesów należy wymienić realizację projektów społecznych, w tym Otwartego Program Społecznego Rozwoju ROD. – Jak nigdy dotąd rodzi się wiele inicjatyw w ogrodach działkowych. Tam znajdują miejsce przedszkolaki, uczniowie, seniorzy, działkowcy i dla wszystkich zarządy ROD potrafią coś wymyśleć, zainicjować i zorganizować. Będziemy szli w tym kierunku dalej. Chcemy otworzyć ogrody, które mają ku temu warunki dla społeczeństwa, ale sami tego nie zrobimy, gdyż to nie jest tylko kwestia otwarcia kłódki. To również sprawa dodatkowych środków, by ogród wyposażyć w odpowiednie urządzenia. Żywię jednak nadzieję, że to nam się uda – dodał.

Nowoczesne zmodernizowane ogrody


Eugeniusz Kondracki przybliżył zebranym gościom program modernizacji ogrodów. W 2016 roku Krajowa Rada PZD przeznaczyła na ten cel ponad 5,4 mln złotych. Prowadzona jest również regulacja gruntów i choć działania te są czasochłonne, okazują się bardzo skuteczne. Jak zaznaczył Prezes PZD, co roku do związku dołącza 40 tys. nowych działkowców. Niestety, jak podkreślił, potrzeby są o wiele większe niż możliwości PZD i jest wyraźna potrzeba budowania nowych ogrodów, by te potrzeby zaspokoić.– Mimo trudnej drogi z radością obchodzimy jubileusz. Dziś musimy utrzymać potencjał ogrodów w kraju, doskonalić infrastrukturę i zagospodarowanie działek, poprawiać ich funkcjonowanie, otwierać je na mieszkańców. Musimy prowadzić szeroką współprace z samorządami i organami państwa. Rośnie zapotrzebowanie na działki w społeczeństwie i to jest wyzwanie dla nas. Bo dla kogo ma być? Kto ma odpowiednie doświadczenie? Kto to przez 120 lat robił najlepiej? Jeśli będziemy zwarci, aktywni i będziemy patrzeć dalej niż na nasze ROD, damy radę - powstaną nowe ogrody. Cieszę się, że są tu z nami prezydenci miast, samorządowcy, bo to jest działanie wspólne i tylko wspólnie możemy to wszystko zrealizować – powiedział na koniec wystąpienia Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD.

Prezydent RP do polskich działkowców


Gratulacje z okazji najważniejszego święta działkowców oraz pięknego jubileuszu przekazał Andrzej Duda, Prezydent RP. Na ręce Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD złożył list gratulacyjny, który odczytał zebranym Tadeusz Jarzębak, Wiceprezes PZD. Prezydent Andrzej Duda podkreślił w nim bogate dokonania i znaczącą misję ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz określił go mianem ważnego zjawiska społecznego. Pełną treść listu załączamy na końcu tej relacji.
Ogrody w mieście zieleni


W uroczystościach uczestniczył Damian Bartyla, Prezydent Bytomia, który podkreślał długą i piękną tradycję ogrodów działkowych w tym mieście. - Jako prezydent miasta jestem dumny, że Bytom jest gospodarzem Krajowych Dni Działkowca, zbiegających się w tym roku z jubileuszem 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pewnie niejedna osoba zadaje sobie pytanie, dlaczego Bytom jest gospodarzem takiego wydarzenia? Pewnie wielu osobom miasto kojarzy się z kopalniami, hutami, ze zdegradowanym, poprzemysłowym, smutnym, szarym krajobrazem. Nic bardziej mylnego. Bytom jest jednym z najbardziej zielonych śląskich miast. Blisko połowa naszej powierzchni to tereny zielone. To lasy, piękne parki, skwery, to również 33 wspaniale zorganizowane Rodzinne Ogrody Działkowe, z czego się naprawdę bardzo cieszymy – powiedział Damian Bartyla.- Ogrody działkowe na Śląsku mają wspaniałe, wielkie tradycje. Ich wartość społeczna jest bardzo ważna – podkreślał włodarz miasta. - ROD są trwałym elementem naszego śląskiego krajobrazu, śląskiej tożsamości. Te tradycje chcemy kontynuować, pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom –zadeklarował.

Józef Noski: Charyzma i determinacja Prezesa PZD


Podczas Krajowych Dni Działkowca przemówienie wygłosił również gospodarz tego wydarzenia z okręgu śląskiego PZD, Prezes Józef Noski. Przedstawił on pokrótce historię tej idei na Śląsku oraz jej długą tradycję. - Chcę z dumą podkreślić, że teren Śląska był jednym z niewielu miejsc w Polsce, w którym bardzo wcześnie zaczęła kiełkować idea ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pionierami tego ruchu u nas byli działacze Królewskiej Huty, obecnie Chorzowa, gdzie organizowali pierwsze ogrody szreberowskie – powiedział Józef Noski, Prezes PZD Okręgu Śląskiego. Wiele czasu poświęcił nie tylko historii, ale również współczesności ogrodów działkowych.– Dzisiejszy jubileusz oprócz wywoływania radosnych wzruszeń, skłania również do refleksji nad upływającym czasem, do zastanowienia się nad zmianami, jakie zaszły na przestrzeni lat. To bowiem okazja to zaprezentowania tego, co nas cieszy, a mamy się czym pochwalić. Inwestycje, które realizuje PZD poprawiają jakość naszego życia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ten sukces to w wielkiej mierze zasługa ogromnej charyzmy i determinacji Eugeniusza Kondrackiego, naszego lidera, człowieka oddanego idei ruchu działkowego. To on postawił wiele na szali, wierząc w słuszność tej idei mimo wielu przeciwności. Dziękujemy mu za to mocne przekonanie o potrzebie istnienia ogrodów działkowych i skuteczne motywowanie nas i wszystkich działkowców do działania we wspólnym celu - powiedział prezes PZD Okręgu Śląskiego.

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania


Wielu z zaproszonych gości postanowiło osobiście zwrócić się do działkowców, działaczy i Prezesa PZD, by podziękować za zaproszenie, złożyć życzenia w dniu największego święta polskich działkowców. Na scenie oprócz Prezydenta Bytomia pojawili się m.in. Zdzisław Wolski (Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy), Andrzej Pilot (Prezes Zarządu WFOŚiGW), Janusz Buda (z-ca Prezydenta Jastrzębia Zdroju), Marek Wojtkowski (Prezydent Włocławka), Zbigniew Byszewski (z-ca Prezydenta Sosnowca), Stanisław Jarząbek (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami UM w Piekarach Śląskich), Andrzej Nowicki (Starosta Piski). W wypowiedziach goście dziękowali i gratulowali PZD wspaniałego jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa w Polsce. Ze sceny padały również słowa uznania za ogromną pracę w obronę i rozwój ogrodów działkowych, kierowane zarówno do działkowców i działaczy, jak i bezpośrednio do Prezesa PZD, Pana Eugeniusza Kondrackiego.Niestety nie wszyscy zaproszeni goście ze względu na liczne obowiązki i zobowiązania mogli w tym dniu przybyć do Bytomia na uroczystości związane z Krajowymi Dniami Działkowca, dlatego przekazali na ręce Prezesa PZD listy gratulacyjne z życzeniami i poparciem dla idei ruchu ogrodnictwa działkowego. Listy złożyli m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent m. Gliwice, Grzegorz Schreiber, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski, Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Trawicki, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Arkadiusz Hołda, Konsul Honorowy Szwecji w Katowicach, Mieczysław Augustyn, Senator RP, Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Paszyk, Ewa Kołodziej, Małgorzata Janyska, Ewa Drozd, Robert Kropiwnicki, Piotr Zgorzelski, liczni włodarze miast i samorządowcy. Gratulacje i życzenia składali również ze sceny działacze PZD. Wystąpili m.in. Piotr Gadzikowski, Prezes OZ PZD w Toruniu, reprezentanci z OZ PZD w Kaliszu i OZ PZD w Szczawnie-Zdroju.

Wyróżnienia, medale, nagrody


Bardzo ważnym wydarzeniem podczas Krajowych Dni Działkowca było wręczenie przez Prezesa PZD, Pana Eugeniusza Kondrackiego „Medalu z okazji 120-lecia” ustanowionego przez KR PZD. Otrzymali go zasłużeni działacze oraz osoby wspierające powstawanie i rozwój ogrodów działkowych. Dyplomem z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce uhonorowano również przedstawicieli wszystkich okręgów PZD. Zostały również przyznane jubileuszowe odznaczenia związkowe dla działkowców. Prezes Związku odznaczył zasłużonych dla PZD odznaką „Za zasługi PZD” oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”.Zgodnie z tradycją Krajowe Dni Działkowca są okazją do nagrodzenia uczestników konkursów krajowych. Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Roku 2017 otrzymał ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu. Wśród pięciu laureatów konkursu znalazły się: ROD „Gniewko” w Gniewkowie, ROD „Nowy Sad” w Stargardzie, ROD „Przylesie” w Kulowie, ROD im 35-lecia w Zielonej Górze, ROD „Za Parkiem” w Pile. Ponadto Prezydium KR PZD doceniło także 11 ogrodów za działalność w różnych dziedzinach. Przyznano również wyróżnienia (po szczegóły na temat nagrodzonych zapraszamy do artykułu na naszej stronie internetowe pt.: "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017" wybrany!). Przyznano również nagrody dla laureatów konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017” (lista laureatów dostępna jest pod tym linkiem: Znamy już laureatów krajowego konkursu na Wzorową Działkę Roku 2017!).

Rodzinna atmosfera, tańce i zabawa


Krajowe Dni Działkowca w 2017 r. miały wyjątkowy, uroczysty charakter, a atmosfera, która panowała w tym dniu w Bytomiu na długo zapadnie w pamięć uczestnikom wspólnego święta działkowców. To dowód na to, że padające ze sceny słowa o tym, że działkowcy stanowią jedną, wielka rodzinę nie są bezzasadne. Należy również podkreślić, że wszyscy uczestnicy Krajowych Dni Działkowca w Bytomiu wykazali się ogromną kulturą i szacunkiem, ze skupieniem wysłuchując przemawiających działaczy, gości i Prezesa PZD.Imprezie towarzyszyła piękna wystawa koszy dożynkowych, przygotowanych przez przedstawicieli ze wszystkich okręgów PZD. Wielka atrakcją były również występy artystyczne. Do wspólnego śpiewania i tańców porwał zebranych Juliusz Ursyn-Niemcewicz, solista Opery Śląskiej w Bytomiu, który na wyraźną prośbę działkowców bisował i wspólnie z nimi wprowadził atmosferę zabawy. Na zakończenie oficjalnej części imprezy doskonały występ dał również Krzysztof Respondek, artysta estradowy, znany z występów w kabarecie Rak i ról serialowych. Oprócz piosenek i śląskich szlagierów sypał z rękawa dowcipami i anegdotami, które rozbawiły działkowców do łez.Po części oficjalnej było wspólne biesiadowanie. Popołudniu liczna grupa działkowców wybrała się na zaproszenie Prezydenta Bytomia na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który odbył się w centrum miasta. Uczestniczył w nim również Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD.Bytom_2017_Prezydent_RP.pdf

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 197
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 576
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 5412
W tym roku stronę odwiedziło » » » 92715
Od początku stronę odwiedziło » » » 943607
 
Rekordowo odwiedziło nas 2753 Internautów w dniu 2018.12.16