STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

KOMUNIKATY

<< Nowsze  Starsze >>

Lista rankingowa V etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Napisany przez delegatura 2023-01-16 12:42:38 CET

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla V etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 października 2022 – 31 października 2022 r.

W ramach piątego etapu konkursu 85 wniosków obejmujących łącznie 177 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 15 047 113,09 zł.

Podsumowując pięć etapów konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 439 ROD będących w strukturach PZD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 39 616 636,41 zł.Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy—rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych—lista-rankingowa-v-etap

Krajowy Zarząd PZD


Tańszy prąd dla ROD - kiedy dwa dokumenty?

Napisany przez delegatura 2022-11-29 18:17:06 CET

Tańszy prąd dla ROD - kiedy dwa dokumenty?
Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach aby uzyskać tę ochronę trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie. Warto zrobić to szybko.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją wprowadzoną z inicjatywy PZD, ROD mogą uzyskać upusty cenowe na prąd w 2023r., tj. rozliczyć część prądu zużytego w 2023r. po cenach z 2022r. Co do zasady na każdą działkę przypada pakiet 250 kWh. Termin na złożenie wniosku w sprawie 250 kWh na działkę upływa 30 czerwca 2023 r., aby uniknąć wątpliwości, co do wielkości pakietu, warto jednak zrobić to niezwłocznie (Informacja jak złożyć wniosek ws. 250 kWh link) Jednak to nie wszystko.

Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r.,
ROD może również nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach nastąpi to automatycznie, w innych konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Cena maksymalna ile i kiedy

Kiedy nie trzeba złożyć oświadczenia?

Za energię wykorzystywaną na potrzeby zasilania altan, jeżeli jest ona wspólnie opomiarowana, ROD który „zużyje” pakiet prądu w cenie z 2022r., za resztę zapłaci nie więcej niż 693 zł (netto) za 1 MWh. W celu uzyskania tego przywileju ROD nie będzie musiał składać dodatkowych oświadczeń, stanie się to automatycznie. Tak samo jest w przypadku gdy z dany licznik (umowa) służy rozliczeniu zasilania altan i administracji (jest ona wspólnie opomiarowana).

Kiedy trzeba złożyć oświadczenie?

Inaczej jest w sytuacji, gdy pobór z danego licznika (umowy), jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby administracji, np. oświetlenia alejek, a nie służy jednocześnie zasilaniu altan. Wówczas ROD może skorzystać z ceny maksymalnej, ale musi złożyć stosowne oświadczenie. Ma do tego prawo jako pozarządowa organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaliczają się do kategorii podmiotów wskazanych. Wynika to z art. 2 pkt 2) lit. e) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku. Cena maksymalna dla takiego licznika (umowy) wyniesie 785 zł/MWh.

Warto zauważyć, że z ustawy wynika, iż wystarczy aby do danego licznika była podłączona chociaż jedna altana, a staje się to przesłanką do przyjęcia, iż dana umowa będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach cenowych i bez konieczności składania oświadczenia (ale trzeba pamiętać o wniosku 250 kWh na działkę).

Objęcie ochroną przez mechanizm ceny maksymalnej w przypadku konieczności złożenia oświadczenia, nastąpi ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zatem, aby mechanizm zadziałał od 1 stycznia 2023r. oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022r. Złożenie oświadczenia później, skutkuje przesunięciem zastosowania ceny maksymalnej o kolejny miesiąc (art. 2 ust. 2 i 6 ustawy).

Wzór oświadczenia ws. maksymalnej ceny prądu został wprowadzony rozporządzeniem ministra. Można nim się posłużyć lub skorzystać z formularzy udostępnianych przez poszczególne firmy w internecie (poniżej). Informację można znaleźć również w punktach obsługi klienta dostawcy prądu.

Krajowy Zarząd PZD
Oświadczenie:
Wzór oświadczenia wprowadzony rozporządzeniem ministra:
https://pliki.biznes.gov.pl/biznes-pl/20221115/Oswiadczenie-skladane-przez-podmioty-uprawnione.pdf
Formularz Tauron: https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne (oświadczenie Grupa 4)
Formularz PGE: https://www.gkpge.pl/dla-firm/maksymalna-cena-pradu
Formularz ENEA https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-energii
Formularze E-ON Zamrożenie cen energii (eon.pl)


Tańszy prąd dla ROD - wzory wniosków - 10.11.2022

Napisany przez delegatura 2022-11-13 13:07:02 CET

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

Ustawa zasadniczo przewiduje model, w którym na jednego odbiorcę energii przypada pakiet 2000 kWh w cenie z 2022 r., przy czym za odbiorcę uważa się osobę będącą stroną umowy z przedsiębiorstwem dystrybuującym energię. Z uwagi na specyfikę ROD, gdzie w zdecydowanej większości działkowcy rozliczają się za prąd w oparciu o tzw. podliczniki, a stroną umowy z dostawcą jest ROD, rozwiązanie to okazało się niedoskonałe. Pakiet 2000 kWh w starej cenie przypadał na wszystkich działkowców w ogrodzie, co czyniło przywilej działkowców iluzorycznym. Stąd też, na skutek zabiegów PZD, ustawa została nowelizowana. Wielkość pakietu przypadającą na ROD uzależniła od ilości działek. Ostatecznie ustawa wprowadziła zasadę, że wielkość pakietu dla ROD będzie dopowiadała iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD.

Uwaga: Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do ROD, w których występuje wspólne opomiarowanie zużycia prądu na działkach (altanach działowych), a stroną umowy z dostawcą jest ROD. Jeżeli działkowiec posiada indywidualną umowę z dostawcą energii, wówczas rozlicza się na ogólnych zasadach wynikających z ustawy, jest traktowany jak inni indywidualni odbiorcy.

Jak skorzystać z bonifikaty

Aby skorzystać możliwości rozliczenia energii dostarczanej do ROD wg obniżonych cen konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez Zarząd ROD. Poszczególni dostawcy energii udostępnili już wzory takich oświadczeń w internecie. Poniżej zamieszczamy linki do niektórych z nich.

Jeżeli chodzi o jego wypełnienie, w zakresie liczby działek, należy wskazać, że ustawodawca posłużył się pojęciem „liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym”.

Pojęcie „działki”, w kontekście ROD, należy interpretować z uwzględnieniem postanowień ustawy z 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W szczególności należy tu wskazać na art. 2 pkt 2) ustawy o ROD. Definiuje on „działkę”, jako „podstawową jednostką przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji”.

Należy zauważyć, że na potrzeby ustalenia „pakietu” energii dla ROD, ustawodawca nie wprowadził wymogu podawania liczby działek, do których podłączono prąd, a posłużył się ogólnym pojęciem liczby działek w ROD. Co więcej, na gruncie ustawy o ROD brak jest podstaw dla wniosku, aby obszar ROD tracił przymiot „działki”, w sytuacji gdy aktualnie nie jest ona przedmiotem umowy dzierżawy działkowej. Zatem zgodnym z ustawą będzie wskazanie ogólnej liczbą dziełek występujących w danym ogrodzie, również tzw. „wolnych”. W przypadku wątpliwości za pomocne - dla ustalenia liczby działek w ROD - będzie posłużenie się planem zagospodarowania ROD. W przypadku ogrodów, w których brak jest planu zagospodarowania, za bezpieczne należy uznać, że jako działkę można traktować obszar, który jest (lub były) przedmiotem umowy dzierżawy działkowej (poprzednio ustanowienia prawa użytkowania) z indywidualnym działkowcem.

Jak widać, ustawodawca wprowadził stosunkowo „liberalne” kryteria wskazywania liczby działek na potrzeby ustalania „pakietu” energii dla ROD. Tym niemniej, dopełniając formalności należy zachować staranność i ostrożność aby nie narazić się na zarzut próby zawyżenia „pakietu”. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy, elementem koniecznym oświadczenia jest bowiem klauzula o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Jak dostarczyć oświadczenie

Oświadczenia można dostarczyć do dostawcy prądu na piśmie (w postaci papierowej) osobiście lub przesyłając pocztą albo złożyć je w formie elektronicznej. Oświadczenie składane w formie elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwa elektroniczną.

Bartłomiej PiechOświadczenie do PGE Obrót SA:

file:///C:/Users/user/Downloads/Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej.pdf

Oświadczenie do Energa Obrót:

file:///C:/Users/user/Downloads/O_wiadczenie%20dla%20odbiorcy%20uprawnionego%20-%20rodzinnych%20ogr%C3%B3dk%C3%B3w%20dzia_kowych.pdf

Oświadczenie do Energa Operator

file:///C:/Users/sekretariat/Downloads/10_11_2022_oswiadczenie_rod_int_v_1%20(1).pdf

Oświadczenie do E.ON Polska S.A.

https://eon.pl/-/media/Eon/Dokumenty/Obsluga-i-pomoc/Wazne-dokumenty/1164oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-i-energii-elektrycznej.ashx

Źródło:
http://pzd.pl/artykuly/27090/188/Tanszy-prad-dla-ROD---wzory-wnioskow.html


KOMUNIKAT DELEGATURY REJONOWEJ W GLIWICACH w SPRAWIE; Dodatkowego szkolenia nowych działkowców.

Napisany przez delegatura 2022-10-28 07:44:13 CEST

W związku z dużym zgłoszeniem przez ogrody nowych działkowców na szkolenie, delegatura postanowiła zorganizować w dniu 08 listopada 2022r dodatkowe szkolenie które odbędzie się w Delegaturze ul. Mielęckiego 16 o godzinie, 16,00. Zapraszamy.
żródło J.P.


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD - 15.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-18 08:25:39 CET

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD - 15.03.2022
KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie porad prawnych

dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD

Co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego wzrasta zainteresowanie działkami rodzinnymi. Przybywa osób, które chciałyby nabyć działkę w ROD, ale nie wiedzą, jakich powinny dopełnić formalności.

W związku z tym, że do PZD kierowanych jest wiele zapytań w tej sprawie – pisemnych, e-mailowych oraz telefonicznych przypominamy, że informacje dotyczące zasad nabycia prawa do działki ogrodowej można w prosty i szybki sposób uzyskać poprzez skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie internetowej PZD oraz stronach internetowych Okręgów.

Na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl.) można znaleźć m.in:

informację, jak uzyskać działkę w ROD (pod linkiem: http://pzd.pl/jak-nabyc-dzialke-w-rod.html)
informację dotyczącą zasad nabywania działki przez cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy (pod linkiem: http://pzd.pl/uploads/renata/19.04.2019%20Stanowisko%20KZ%20PZD%20w%20sprawie%20cudzoziemnc%C3%B3w.pdf).
szczegółowe porady prawne dotyczące nabycia działki m.in. od osoby trzeciej, od zarządu ROD, po śmierci działkowca (pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/22923/114/Porady-prawne-dotyczace-nabywania-dzialki-w-ROD.html)
druki niezbędnych dokumentów do nabycia działki w ROD m.in. wzór umowy przeniesienia prawa do działki, wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki, wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej po śmierci działkowca (pod linkiem: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html).
Na stronie www.pzd.pl. znajdują się również porady prawne dotyczące innych zagadnień m.in. spraw związanych z zagospodarowaniem działki oraz funkcjonowaniem ROD (dostępne m.in. w Prawo – Działkowcy pytają, - Porady prawne, - Sprawy z dyżurów telefonicznych). W zakładce Prawo zostały również zamieszczone najważniejsze akty prawne tj. ustawa o ROD, statut PZD i regulamin ROD.

Biorąc pod uwagę, że internet staje się podstawowym źródłem informacji, zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane nabyciem działki w ROD oraz działkowców do korzystania z materiałów publikowanych na stronie www.pzd.pl oraz stronach internetowych Okręgów oraz z publikacji związkowych m.in. z poradnika „Nabywanie prawa do działki w ROD”, który w 2020 r. został przekazany do zarządów ROD.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 15 marca 2022 r.


APEL Krajowego Zarządu PZD do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy - 09.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-09 17:28:32 CET

APEL Krajowego Zarządu PZD do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy - 09.03.2022
APEL

Krajowego Zarządu PZD

do działkowców, zarządów ROD i Okręgów PZD

w sprawie pomocy dla uchodźców z UkrainyTrwa exodus mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Większość uchodźców trafia do Polski.

Polacy, w tym członkowie i struktury Polskiego Związku Działkowców, wykazują się wielkim sercem - organizują pomoc rzeczową, oferują zakwaterowanie, wspierają uchodźców finansowo.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców dziękuje wszystkim członkom PZD zaangażowanym w niesienie pomocy.

Musimy mieć jednak świadomość, że to wsparcie będzie potrzebne długofalowo.

Dlatego KZ PZD apeluje do Okręgowych Zarządów PZD, Zarządów ROD, Kolegiów Prezesów ROD o omawianie możliwości pomocy w dłuższej perspektywie.

Okazją do podjęcia stanowisk i apeli w tej sprawie będą zbliżające się posiedzenia Okręgowych Rad PZD. Zarządy ROD powinny przedyskutować możliwości pomocy podczas nadchodzących walnych zebrań. Ważną rolę mają do odegrania Kolegia Prezesów ROD. Blisko współpracując z lokalnym samorządami mogą pomóc koordynować działania pomocowe ROD i samych działkowców z rzeczywistymi potrzebami, które samorządy najlepiej znają.

Wspólnie zadbajmy o to, aby nasza pomoc była skuteczna, przemyślana i przynosiła rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców


Apel do wszystkich ROD w Pyskowicach ,Toszku i Knurowie

Napisany przez delegatura 2022-03-05 14:03:45 CET

Apel do wszystkich ROD w Pyskowicach ,Toszku i Knurowie

Zwracamy się z prośbą do wszystkich działkowców z ROD w Pyskowicach, Toszku i Knurowie o pomoc dla uchodźców.

Wiemy że taka pomoc jest cały czas organizowana i wszyscy działkowcy pomagają jak mogą indywidualnie i zbiorowo przekazując potrzebne rzeczy w wyznaczonych do tego celu punktach.

Apelujemy o mądrą i przemyślaną pomoc czyli będąc w kontakcie z przedstawicielami – wolontariuszami takich punktów pomocy dostarczamy to co jest aktualnie potrzebne.

Niektóre zarządy ogrodów podejmują uchwały i przekazują konkretne kwoty na odpowiednie konta przeznaczone dla pomocy Ukrainie.

Prosimy aby takich gestów było jeszcze więcej dla nas to niewielki koszt a w całym ogromie nieszczęść uchodźców znaczy bardzo dużo ratując życia ludzkie.

Nie czekajmy więc już dziś kontaktujmy się z wolontariuszami i punktami pomocy w waszych miastach i nieśmy pomoc.

Pamiętajmy że ta pomoc będzie długoterminowa i są już wyznaczone miejsca publiczne w których będą przebywali uchodźcy bądź już przebywają – zapytajmy bo tam też przydadzą się kolejne ręce do pracy.

Pomagajmy wspierajmy i otoczmy opieką wszystkich potrzebujących z Ukrainy !


APEL DO GLIWICKICH DZIAŁKOWCÓW

Napisany przez delegatura 2022-03-05 10:45:16 CETAPEL DO GLIWICKICH DZIAŁKOWCÓW


W związku z wojną w Ukrainie wszyscy staramy się pomóc . Działkowcy zawsze potrafili się jednoczyć w trudnych sytuacjach, dzięki temu uratowaliśmy PZD.
Teraz ludzie z Ukrainy, okrutnie skrzywdzeni i przerażeni potrzebują pomocy.
W Gliwicach istnieje już wiele punktów zbiórki potrzebnych rzeczy i informacji logistycznej.
Prawie od pierwszego dnia wojny istnieje punkt zbiórki pod nazwą : GLIWICE DLA UKRAINY. Punkt znajduje się w Forum na poziomie -1 [poziom z parkingami]. Czynny jest od16tej do 20tej . Tam wolontariusze odbierają od nas dary. Jest to akcja długoterminowa ponieważ wciąż przybywają uchodźcy z Ukrainy mając z sobą jedną torbę. To co jest najpotrzebniejsze na daną chwilę informują na stronie GLIWICE DLA UKRAINY administratorzy. W chwili obecnej wstrzymane jest przyjmowanie odzieży. Można dostarczać środki higieniczne, żywność z długim terminem ważności, ,talerze ,kubki , pościel itp. Dziś ruszyli z zebranymi rzeczami do Ukrainy aby dostarczyć walczącym.
Również jest wiele możliwości wpłat na konta dla Ukrainy. Polecam "zrzutka.pl" (zakładka Ukraina) z pewnością nie jesteśmy w stanie przekazać np. kuloodpornych kamizelek i liczę że nasze złotówki mogą komuś uratować życie.
POMÓŻMY !!!


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 66
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1455
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 3538
W tym roku stronę odwiedziło » » » 32911
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1446368
 
Rekordowo odwiedziło nas 3940 Internautów w dniu 2023.05.10