STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD,, Mimoza’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2019-03-12 14:55:18 CET

W dniu 09.03.2019r w ROD,, Mimoza’’ w Gliwicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze, w którym uczestniczyło 48 członków PZD.W związku z tym ze na pierwszy termin nie było kworum zebranie odbyło się w drugim terminie. Po odczytaniu porządku i regulaminu obrad oraz jego przyjęciu przez głosowanie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji to jest mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków, które w głosowaniach jednogłośnie zostały przyjmowane. Następnie zarząd złożył sprawozdanie za kadencję oraz za 2018 r tak merytoryczne jak i finansowe, oraz plan pracy i preliminarz finansowy na 2019r i plan pracy na kadencje 2019- 2020 r. a Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie ze swej działalności oraz kontroli dokumentacji ogrodu i zawnioskowała, aby udzielić absolutorium zarządowi. Po dyskusji nad poszczególnymi sprawozdaniami w głosowaniu wszystkie sprawozdania oraz plany pracy zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie przystąpiono do wyborów władz Statutowych Ogrodu to jest Zarządu I Komisji Rewizyjnej ROD. Po dość merytorycznej i owocnej dyskusji dokonano wyboru tak Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na Przedzjazdową Konferencje Delegatury PZD w Gliwicach. Zebranie obsługiwał Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.
Źródło i foto J.P.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD,, Metalowiec’’ w Pyskowicach

Napisany przez delegatura 2019-03-08 07:54:12 CET

W dniu 03 marca 2019r w ROD,, Metalowiec’’ w Pyskowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podsumowało prace zarządu i komisji rewizyjnej ROD na kadencje oraz przyjęło plany pracy na 2019 i na kadencję 2019-2022r. Z powodu braku kworum na pierwszy termin zebranie odbyło się w drugim terminie. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad przez glosowanie, przystąpiono do wyborów poszczególnych komisji to jest Komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków. Następnie zarząd złożył sprawozdanie za 2018r tak merytoryczne jak i finansowe oraz przedstawił plan pracy na 2019 i kadencje 2019.2020 R a Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie Z działalności oraz z badania bilansu i preliminarzy oraz zawnioskowała o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium, co w głosowaniu zostało jednogłośnie przyjęte. Po przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów władz Statutowych ROD oraz delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Komisja Wyborcza na podstawie propozycji zgłaszanych przez uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawiła kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na konferencję przedzjazdową kandydaci w glosowaniu jednogłośnie zostali wybierani. Po wyborach Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które w głosowaniach zostały jednogłośnie przyjmowane przy jednym lub dwóch wstrzymujących się, co nie miało znaczenia ze wszystkie uchwały zostały przyjęte. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze obsługiwali Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Kierownik Delegatury rejonowej PZD w Gliwicach.

Źródło i foto J.P.


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD. Konwalia’

Napisany przez delegatura 2019-02-26 14:04:46 CET

W dniu 23 lutego 2019.r w MOKiS odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD. Konwalia’ ’w Pyskowicach, Z powodu braku kworum na pierwszy termin odbyło się w drugim terminie. Nowością zebrania było użycie sprzętu auto wizualnego ze przy składaniu sprawozdań oraz podejmowaniu Uchwał dokumenty te były jednocześnie wyświetlanie na ekranie, co dało możliwość dotarcie do wszystkich uczestników zebrania. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego zebrania oraz protokólanta zebrania, Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad oraz regulamin walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które w glosowaniu zostało jednogłośnie przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyboru poszczególnych komisji to jest Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Następnie Zarząd ora Komisja Rewizyjna Ogrodu złożyli swe sprawozdania za rok 2018 oraz za kadencję a zarząd przedstawił plan pracy na rok 2019 i preliminarze finansowe na 2019 oraz na kadencję 2019-2022 r. Po złożeniu sprawozdań i planów pracy przez zarząd i Komisje Rewizyjną wywiązała się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i preliminarzami, które zostały w glosowaniu jednogłośnie przyjęte. Zarząd uzyskał absolutorium za kadencję bez głosu sprzeciwu, co można ocenić ze zarząd pracował bez zastrzeżeń. W dalszej kolejności przystąpiono do wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogrodu oraz wyboru 2 delegatów na rejonową konferencje przedzjazdową w Gliwicach. Wybory zostały przeprowadzone bardzo sprawnie, bo zarząd miał przygotowanych kandydatów do władz Statutowych ogrodu jak również na delegatów na rejonowa konferencje przedzjazdową. Głosowanie nad poszczególnymi kandydatami przeprowadzono sprawnie bez żadnego głosu sprzeciwu. Komisja Uchwał i Wniosków poddała pod glosowanie poszczególne Uchwały, które w glosowaniach zostały przyjmowane bez żadnego głosu sprzeciwu. Następnie Zarząd oraz Komisja Rewizyjna odbyli pierwsze posiedzenia, na których na podstawie §, 70.pkt.1 i §. 90. Pkt 1. Statutu PZD dokonały wyboru poszczególnych stanowisk tak w zarządzie jak i Komisji Rewizyjnej a wynik został podany do wiadomości uczestnikom zebrania i został przyjęty brawami. Zebranie obsługiwali; Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach oraz Kierownik Delegatury Rejonowej w Gliwicach.

Źródło i foto J.P.


Szkolenia władz statutowych ogrodów, Prezesów, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD oraz osób przewidzianych, jako Przewodniczących walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019r

Napisany przez delegatura 2019-02-11 21:19:52 CET

Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach prowadziła szkolenia władz statutowych ogrodów, Prezesów, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD oraz osób przewidzianych, jako Przewodniczących walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019r. W dniu 16.01,19 W świetlicy ROD,, Pod Różą’’ w Knurowie takie szkolenie odbyło się dla organów statutowych miasta Knurowa i Gierałtowic, w którym uczestniczyło 34 osoby. W dniu 18.01.19r. w MOS I K w Pyskowicach w szkoleniu uczestniczyli władze statutowe ogrodów miasta Pyskowice i Toszek. W szkoleniu brało udział 29 osób. Natomiast w dniach 05,02.19r 06.02.19r i 08.02.19r. szkolenia władz statutowych ROD ogrodów miasta Gliwic prowadzone były w 3 grupach, w których brało udział 146 osób. Ogółem w szkoleniu brało udział 209 osób. Na posiedzeniu roboczym członków Delegatury Rejonowej w Gliwicach postanowiono, żeby szkolenia były lepiej zrozumiale oraz aby każdy z uczestników mógł zadać pytanie, które dla niego jest mało jasne lub nie zrozumiałe, jak również na pojemność sali szkoleń, szkolenia te należy prowadzić w mniejszych grupach. Prowadzenie szkoleń w mniejszych grupach sprawdziło się, ponieważ uczestnicy szkolenia stwierdzili, że zrozumieli, jakie obowiązki ciążą na Zarządach i Komisjach Rewizyjnych ROD w prawidłowym przygotowaniu materiałów sprawozdawczych oraz sprawnego przeprowadzenia Walnych Zebrań sprawozdawczo wyborczych w ROD w roku 2019..
Tematy, które zostały w szczegółach omówione to;
1.Przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2018, wykonanie przyjętego planu pracy za 2018r, przygotowanie planu pracy na 2019r, oraz na kadencję 2019-2022 przez, zarządy ROD.
2.Komisje Rewizyjne ROD zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej, Tezami Krajowej Komisji Rewizyjnej na rok 2019 jak również Wytycznymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach winny opracować sprawozdania ze swej działalności oraz dokonać badań bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2018r. Komisje Rewizyjne winny dokonać analizy preliminarzy finansowych ROD na 2019r. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali najnowsze materiały (Uchwały) dotyczące ochrony danych osobowych RODO. W ROD.
3.Wykladowcy szkoleń szczegółowo dokonali omówienia poszczególnych projektów uchwał w szczególności uchwał o opłacie ogrodowej, opłacie wodnej, energetycznej, oraz uchwały za wywóz nieczystości. Wszystkie projekty uchwał otrzymały zarządy z wzorami /jak się oblicza opłatę ogrodową, opłatę ogrodową wodną, opłatę ogrodową energetyczną i jakie składniki wpływają na ich ustalenie, / bo jest to bardzo ważne żeby uchwały były zgodne z przepisami związkowymi. Uchwały opracowane niezgodnie z przepisami z mocy prawa są nie ważne, co powoduje dalsze konsekwencje.
4 Następnym bardzo ważnym tematem, który został omówiony było przygotowanie oraz przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Bo właściwe przygotowanie oraz jego przeprowadzenie jest ważne, bo unika się zbędnych dyskusji, które nic nie wnoszą konkretnego.
Delegatura w przygotowanym zbiorze dokumentów, które otrzymały zarządy załączyła Scenariusz Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego, który będzie pomocny w prowadzeniu zebrania przez Przewodniczącego Zebrania. Bardzo ważnymi dokumentami, które otrzymały ogrody są wytyczne, w których w bardzo jasny i zrozumiały sposób są opisane poszczególne etapy przygotowania i przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych.
5. Na każdym szkoleniu został omówiony program dla ogrodów DGCS PZD system wraz zachęceniem, aby ogrody go zakupiły, bo jest bardzo pomocny w zarządzaniu ogrodem tak pod względem finansowym jak i względem prowadzenia dokumentacji ogrodu.
Wykładowcami w/w szkoleń byli; wykładowca szkoleń związkowych delegatury w Gliwicach. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Oraz w dniu 08.02,19 W szkoleniu brał udział Dyrektor Biura OZ. Śląskiego PZD w Katowicach
Na zadawane pytania odpowiadali wykładowcy szkolenia, a efekty takich szkoleń z pewnością zaowocują w przygotowaniu i przeprowadzeniu Walnych Zebrań Sprawozdawczo-wyborczych w 2019r

Knurów i Gierałtowice


Pyskowice i Toszek


Gliwice z dnia 05.02.2019r


Gliwice z dnia 06.02.2019.rGliwice z dnia 08.02,2019 r.
Źródło i Foto J.P.


Szkolenie Okręgowych i Ogrodowych Instruktorów SSI

Napisany przez delegatura 2018-11-20 08:13:00 CET

W dniu 13 listopada 2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się szkolenie Okręgowych i Ogrodowych Instruktorów SSI. W którym brało udział 29 słuchaczy. Kierownik Delegatury przywitał uczestników szkolenia szczególnie Panią mgr.inz. Grażynę Winiarczyk z Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Gliwicach. Następnie omówił ważne wydarzenia działań Związku które są wdrażane nap. RODO zagadnienie bardzo ważne , Program DGCS PZD System który umożliwi poprawę pracy Zarządu i Związku , Nowego Regulaminu ROD po omówieniu najistotniejszych zagadnień życzył aby dzisiejsze szkolenie i wiadomości z tego szkolenia zostały wykorzystane w szkoleniach prowadzonych przez SSI na ogrodach. Następnie Pani mgr.inz. Grażyna Winiarczyk omówiła zasady pobierania gleby do badań pH, fosforu, potasu i magnesu i dlaczego trzeba badać . W dalszym wystąpieniu omówiła zasady nawożenia i wapnowania gleby. Instruktorzy krajowi SSI dokonali omówienia Ekologicznej Uprawy na działkach oraz zasady i ciecie drzew oraz terminy ich wykonania. Na zadawane pytania odpowiadali wykładowcy szkolenia .Źródło i Foto. J.P.


Skolenie władz statutowych ogrodów miasta Knurowa i Gierałtowic

Napisany przez delegatura 2018-11-13 11:19:05 CET

W dniu 07.11,2018 w świetlicy ROD ,, Pod Różą’’ w Knurowie odbyło się szkolenie władz statutowych ogrodów miasta Knurowa i Gierałtowic. Tematyk szkolenia to;
Program komputerowy DGCS PZD system dla ogrodów działkowych , dokonano jego omówienia i zalet dla ogrodu , szczególnie systemu który ma ulepszać pracę zarządu tak pod względem pracochłonności i przechowywanie danych o każdej działce a tym samym i działkowcu. Następnym tematem szkolenia było Ochrona Danych Osobowych jest to temat bardzo ważny w pracy zarządu w wykonywaniu i przechowywaniu danych osobowych w ROD. W dalszej kolejności wykładowcy omówili jakie dokumenty powinny znajdować się z teczkach działek, zwracając szczególną uwagę na uchwały dotyczące danej działki nadające przydział i członkostwo w Związku. Ważnym tematem który został omówiony przez wykładowców to dokumentacja ogrodu jej wykonanie i przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną .Bardzo ważnym tematem który został omówiony to żebrania sprawozdawczo wyborcze które odbędą się w 2019r . W związku z tym Zarządy ogrodów oraz Komisje Rewizyjne składają sprawozdania za kadencje z działalności oraz sprawozdania za 2018r w których musi być opisanie to co dokonano i czy przyjęte zadania na kadencje zostały zrealizowane a jak nie to co było powodem ich nie zrealizowania. Plan pracy na kadencje 2019-2022 i zamierza do wykonania . Przygotowanie preliminarzy na 2019r i plany pracy oraz przygotowanie i przeprowadzenie tych zebrań sprawozdawczo –wyborczych. Wykłady prowadzili Przewodniczący OKR w Katowicach , Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach i wykładowca szkoleń .Po zadawanych pytaniach można stwierdzić ze takie szkolenia władz statutowych ogrodów są potrzebne i musza być kontynuowane co przyczyni się do lepszego zarzadzania ogrodami .

Źródło i foto J.P.


Parking ROD ”Krokus”

Napisany przez delegatura 2018-11-08 11:59:00 CET

Miejsce parkingowe przy ROD ”Krokus” już gotowe ! Działkowcy sami zwołali się i pod kierownictwem Zarządu, w soboty pracowali po kilka godzin. Karczowali i równali teren, wyłożyli część kostką a resztę wysypali żwirkiem i ubili. W tym ogrodzie już nie będą wysiadając z samochodu brnąć w błocie ani walczyć z dziurami i koleinami !

Barbara Głogowska


Szkolenia władz Statutowych ogrodów

Napisany przez delegatura 2018-10-29 10:25:04 CET

W dniach 19, października w Pyskowicach i w dniach 23,24 i 25, października w Gliwicach zostały przeprowadzone szkolenia władz Statutowych ogrodów w których uczestniczyło 183 .
tematyka szkoleń to; Sprawozdania Zarządów i Komisji Rewizyjnych Ogrodów za kadencje oraz za 2018r. Dokonano omówienia Wytycznych KKR dotyczące badania bilansów ROD szczególnie sprawozdań finansowych za 2018r i preliminarzy na 2019r wytycznych KKR i wytycznych OKR w Katowicach oraz Tez KKR w których zawarte są materiały na które trzeba zwracać szczególna uwagę przy badaniu sprawozdań ROD. Dokumenty wyżej wymienione są pomocne w prawidłowym sporządzeniu sprawozdań. Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD otrzymali wszystkie materiały z tego zakresu działania.
Następnym bardzo ważnym tematem to RODO, zabezpieczenie posiadanych danych przechowywanie szczególnie w ogrodach nieposiadających własnych budynków z odpowiednim zabezpieczeniem tych dokumentów. Bardzo ważna tematyka która została omówiona w miarę posiadach wiadomości to program DGCS PZD dla ogrodów który ulepszy i unowocześni prace związaną z dokumentami działkowca jak również dokumentami ogrodu i finansami ROD. W dalszej części szkolenia dokonano omówienia dokumentacji która winna być prowadzona na ogrodzie ,wszelkich rejestrów ze szczególnym omówieniem dokumentów które powinny się znajdować w teczce działki a dotyczące działkowca. W szkoleniu tym brali udział Prezesi , sekretarze, skarbnicy oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ogrodów bo to od nich zależy prowadzenie dokumentacji ogrodów zgodnie z obowiązującymi przepisami . Szkolenie prowadzili; Przewodniczący OKR w Katowicach, Kierownik Delegatury Rejonowej PZD oraz wykładowca szkoleń.
Źródło i foto J.P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 93
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 931
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 8539
W tym roku stronę odwiedziło » » » 28584
Od początku stronę odwiedziło » » » 879476
 
Rekordowo odwiedziło nas 2753 Internautów w dniu 2018.12.16