STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNO¦CI

<< Nowsze  Starsze >>

Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią - 28.05.2021

Napisany przez delegatura 2021-05-29 22:45:08 CEST

Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią - 28.05.2021

Komunikat

Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 maja 2021 rokuw sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych

(konferencji delegatów) w ROD

na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią


W ostatnich dniach do Biura Krajowej Rady PZD wpłynęło wiele pytań dotyczących możliwości przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD. Zarządy ROD sugerując się informacjami medialnymi dotyczącymi łagodzenia przez Radę Ministrów obostrzeń związanych ze stanem epidemii uznają, że możliwość przeprowadzenia walnego zebrania w ROD została przywrócona.

Krajowy Zarząd PZD wyjaśnia, że stale monitoruje sytuację pandemiczną w kraju oraz zmieniające się rozporządzenia Rady Ministrów i na tej podstawie wydaje stosowne uchwały.

W dniu 20 maja 2021 roku Krajowy Zarząd PZD przyjął i opublikował na stronie internetowej Komunikat w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych, w którym stwierdził, że aktualnie obowiązujące przepisy powszechne faktycznie wykluczają możliwość odbycia walnego zebrania (konferencji delegatów) w ROD.

Mimo, że w dniu 25 maja 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii, na podstawie którego Krajowy Zarząd przyjął w dniu 20 maja br. Komunikat, sytuacja prawna dotycząca takiej formy zgromadzeń, jakim są walne zebrania (konferencje delegatów) w ROD nie zmieniła się i nadal nie jest możliwe ich przeprowadzenie.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że na podstawie doświadczeń z odbyciem walnych zebrań w 2020 roku Uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań w ROD w bieżącym roku do 31 sierpnia 2021 roku. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość konieczności odbycia w tym roku walnych zebrań lub konferencji delegatów we wszystkich ROD, ale warunkiem jest ich bezpieczne przeprowadzenia bez ryzyka dla zdrowia i życia uczestników.

Krajowy Zarząd PZD pokłada wiarę w to, że dalsze luzowanie obostrzeń, a także kontynuowanie programu szczepień przeciw COVID-19 pozwoli na odbycie walnych zebrań w ROD w 2021 roku, nawet w sytuacji, gdyby ponownie zaistniała konieczność przedłużenia terminu walnych zebrań w tym roku.

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD informuje, że w razie pojawienia się prawnej możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD niezwłocznie podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie i poinformuje zarządy ROD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku DziałkowcówKOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych

Napisany przez delegatura 2021-05-21 23:40:26 CEST

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych


W związku ze stopniowym luzowaniem przez Radę Ministrów obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD – podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 20 maja br. – rozpatrywał kwestię przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu tego zagadnienia, Krajowy Zarząd PZD postanowił wydać następująca informację:

Epidemia wywołana przez COVID-19 spowodowała wprowadzenie przez władze publiczne wielu obostrzeń mających na celu zminimalizowanie transmisji wirusa. Zasadniczym aktem prawnym w tym zakresie jest obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące w ostatnich miesiącach restrykcje zasadniczo ograniczały organizację spotkań (imprez), w tym większych posiedzeń organów stowarzyszeń. W ogrodach sytuacja ta wykluczała możliwość organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów (dalej: „WZ/KD”). W warunkach ROD nierealnym (od strony technicznej) jest również przeprowadzenie posiedzeń tych organów w trybie zdalnym – łączności na odległość – co teoretycznie jest możliwe na podstawie nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach wprowadzonej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W dniu 11 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ramach tej nowelizacji wprowadzono m. in. § 26 ust. 15 pkt 3, który dopuszcza – od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. – organizację imprez i spotkań do 50 osób, odbywających się na otwartym powietrzu. Jednocześnie uznano, że do liczby osób, o której mowa w tym przepisie, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 26 ust. 16 rozporządzenia). Tak więc limit 50 osób dotyczy tylko osób, które nie zostały zaszczepione.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że z czysto formalnego punktu widzenia będzie istniała prawna możliwość organizacji WZ/KD, jednak z istotnymi ograniczeniami.

Po pierwsze, taka możliwość została ograniczona czasowo do bardzo wąskiego przedziału czasowego – od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 roku. Chodzi więc o okres tygodniowy. Nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywały po tym okresie. Oznacza to, że niemożliwe w praktyce będzie takie zorganizowanie wielu WZ/KD, aby zostało przeprowadzone dokładnie w tym przedziale czasowym.

Po drugie, dopuszczono możliwość omawianych zgromadzeń jedynie na otwartym powietrzu. A zatem wykluczono możliwość odbywania tego rodzaju spotkań (zebrań) w lokalach. Wprawdzie inny przepis zezwala na odbywanie w lokalach spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, jednak WZ/KD nie zaliczają się do tego typu kategorii. W efekcie znaczna część ROD również z tego względu nie będzie mogła przeprowadzić WZ/KD.

Po trzecie wreszcie, wprowadzono 50-osobowy limit uczestników przedmiotowych zebrań. Stanowi to istotną przeszkodę w organizację WZ/KD. Nie sposób bowiem z góry ograniczyć frekwencji do powyższych limitów. Każdy członek PZD ma bowiem statutowe prawo uczestniczyć w WZ. Z drugiej strony, nawet brak uprzednich ograniczeń organizacyjnych musiałby oznaczać, że WZ/KD mogłoby się odbyć tylko wówczas, gdyby spośród wszystkich zaproszonych członków przybyła tylko taka ich liczba, która nie przekroczyłaby wskazanego limitu. Pewnym złagodzeniem tej restrykcji jest nieuwzględnianie osób zaszczepionych w kontekście 50-osobowego limitu. Ale to równocześnie oznacza, że należałoby odpowiednio identyfikować te osoby poprzez ich legitymowanie zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Przeprowadzenie takich czynności w warunkach ROD może okazać się kłopotliwe i spowodować rozmaite wątpliwości i trudności nie tylko organizacyjne, ale również prawne.

Powyższe ograniczenia wynikają wprost z przepisów. Jednak trudno wyobrazić sobie organizację WZ/KD bez dodatkowych środków ostrożności. Chodzi zwłaszcza o zachowanie odpowiednich reżimów w postaci zakrycia przez osobę uczestniczącą ust i nosa, a także pewnego dystansu od pozostałych uczestników. Te kwestie nie zostały wprost unormowane wobec omawianych zebrań, jednak wydają się zasadne odnośnie WZ/KD. W efekcie tego typu restrykcje musiałyby zostać wprowadzone przez stosowna uchwałę – w trybie wewnątrzorganizacyjnym.

Mając zatem powyższe na uwadze Krajowy Zarząd PZD uznaje, że – w świetle omówionych przepisów – w większości ROD organizacja WZ/KD w składzie i trybie wynikającym ze Statutu PZD może być, o ile nie niemożliwa, to wielce utrudniona. Z tego względu zasadnym jest uznanie, że w zasadniczej części ROD przepisy powszechnie obowiązujące faktycznie wykluczają możliwość odbycia WZ/KD. Dlatego też nowe przepisy liberalizujące restrykcje epidemiczne nie tworzą jeszcze warunków do zmiany wewnątrzorganizacyjnych zasad odbywania WZ/KD w 2021 roku. W szczególności tygodniowy przedział czasowy formalnego obowiązywania nowych ograniczeń nie pozwala na zaproponowanie stabilnych mechanizmów, które pozwoliłyby rzetelnie przeprowadzić kampanię sprawozdawczą w ROD.

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD pragnie zapewnić, że będzie w dalszym ciągu bacznie monitorował sytuację prawną i – w razie odpowiedniej zmiany przepisów – dokona odpowiednich zmian regulacji wewnątrzzwiązkowych, które umożliwią ROD przeprowadzenia walnych zebrań (konferencji delegatów). O takich zmianach zostaną natychmiast poinformowani przedstawiciele okręgów, ROD oraz działkowcy.

KRAJOWY ZARZĄD PZD


Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wsparcia finansowego ROD

Napisany przez delegatura 2021-05-21 23:38:21 CEST

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wsparcia finansowego ROD

W dniu 20 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD oraz zarządu województwa śląskiego w sprawie wdrożenia programu wsparcia finansowego określonych zadań na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Spotkanie odbyło się w szerokim gronie w którym udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz Dyrektorzy poszczególnych departamentów zaangażowanych w program. Strona PZD Okręgu Śląskiego reprezentowana była przez Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Leszka Buckiego oraz Dyrektora biura Mateusza Macianty.

Marszałek Jakub Chełstowski przedstawił założenia do programu jakie jeszcze w tym roku zamierza wdrożyć Urząd Marszałkowski. W skrócie jest to program oparty na przepisach dotyczących ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i na ich podstawie ROD będą mogły się starać o refundację poniesionych kosztów zadań inwestycyjnych dotyczących budowy lub renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji czy budowy i modernizacji alej ogrodowych w tym dróg dojazdowych do ROD. Jest to wąski zakres prac, jednak Marszałek zaznaczył, iż w przyszłości widzi możliwość poszerzenia programu i realizację innych inwestycji.

Jeszcze w tym dniu odbyło się spotkanie robocze z Dyrektorem Departamentu Terenów Wiejskich odpowiedzialnego za wdrożenie programu, na którym przekazano wstępny projekt regulaminu dotyczącego procedury ubiegania się o przedmiotowe środki.

Także w dniu dzisiejszym odbyła się narada w biurze Okręgu w celu analizy i zgłoszenia uwag oraz propozycji do przedstawionego regulaminu. Potwierdzono również termin kolejnego spotkania z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w celu uzgodnienia szczegółów programu.

Również w dniu dzisiejszym na adresy e-mailowe ROD trafiła informacja o programie oraz zapytanie w sprawie realizowanych inwestycji w ROD w 2021r. Apelujemy do Zarządów ROD o zapoznanie się z wiadomością i przesłanie informacji zwrotnej, gdyż uzyskane dane pozwolą nam doprecyzować szczegóły programu i określić szczegóły regulaminu. Prosimy także o bieżące sprawdzanie poczty e-mail, gdzie będziemy starali się przekazać wszystkie informacje jak najszybciej.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura
Spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusze powstania ROD

Napisany przez delegatura 2020-10-19 06:05:13 CEST

W dniu 09,10 2020r w Domu Działkowca ROD „Szarotka” w Gliwicach odbyło się spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusze powstania ROD. W spotkaniu brali udział również zaproszeni goście, członkowie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach i inni zaproszeni działkowcy , którzy otrzymali odznaczenia związkowe.
Spotkanie rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Związkowego, następnie Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Pan Jan Pękala powitał przybyłych gości w osobach;
- członka Krajowej Rady PZD , członka Okręgowego Zarządu Śląskiego pana Leszka Buckiego, Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach pana Zenona Jabłońskiego i członka Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach pana Stanisława Kalisza. Zaproszeni Prezesi z ogrodów obchodzących jubileusze otrzymali okolicznościowe puchary ufundowane przez Krajową Radę PZD oraz Okręgowy Zarząd Śląski PZD Katowicach.
Specjalnymi pucharami wyróżnione zostały;
ROD "Krakowianka" obchodzący jubileusz 100 lat istnienia ,
ROD "Plon" obchodzący jubileusz 75 lat ,
ROD "POCH" obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD "Śnieżka" obchodzący jubileusz 70 lat istnienia
ROD "Szarotka" obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD "Wojtowianka" obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD "Mimoza" obchodzący jubileusz 60 lat,
ROD "Kwiat Brzoskwini" obchodzący jubileusz40 lat.
Wręczenia pucharów dokonali członek Krajowej Rady, członek Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach pan Leszek Bucki oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący OKR PZD W Katowicach pan Zenon Jabłoński.
Po wręczeniu Jubilatom pucharów i przekazania specjalnych życzeń dla działkowców, zasłużeni działkowcy zostali odznaczeni odznaczeniami związkowymi PZD. Odznaczenia otrzymali;
- Pani Elżbieta Zahorodny srebrną odznaką zasłużony działkowiec,
- Pani Nina Szałamacha złotą odznaką zasłużony działkowiec,
- Pani Róża Drabowicz Kert złotą odznakę zasłużony działkowiec,
- Pan Wiesław Marszałek złotą odznaką zasłużony działkowiec,
- Pan Emil Pierz otrzymał odznaczenie za zasługi dla PZD.

Następnie zabrali głoś przedstawiciele władz, którzy w swych wystąpieniach pogratulowali jubilatom oraz osobom odznaczonym życząc im owocnej pracy na rzecz związku oraz działkowców.
Uczestnicy spotkania dziękują Krajowej Radzie PZD oraz Okręgowemu Zarządowi Śląskiemu PZD za ufundowanie dla ich ogrodów specjalnych pucharów , dyplomów i odznaczeń.
Na zakończenie zabrał głos Przewodniczący Delegatury Rejonowej , który podziękował przedstawicielom ROD za udział w tym spotkani pomimo zagrożeń związanych z COVIT 19 , jednocześnie podkreślił , że mamy wielu działaczy, którzy zostali odznaczeni, ale sytuacja nie pozwoliła nam, aby byli tu razem z nami, za co przepraszam, ale sytuacja pandemii oraz dbanie o zdrowie naszych działkowców i działaczy jest priorytetem naszych działań. Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie z zachowaniem wszystkich rygorów obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Źródło i foto J.P.


Zebranie delegatów w ROD Jutrzenka w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2020-10-01 23:12:29 CEST

W dniu 22 września odbyło się zebranie delegatów w ROD Jutrzenka w Gliwicach było to ostanie zebranie w delegaturze w Gliwicach w2020r Na 86 ROD w delegaturze odbyło się 34 zebrania oraz 3 konferencję delegatów razem 37 a 49 ROD na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 r. Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemio liczne postanowił odstąpić od zwoływania w 2020r Walnego Zebrania /Konferencji Delegatów w ROD w 2020r Zarządy podjęły uchwały z tego zakresu. O odstąpieniu zwoływania walnych zebrań sprawozdawczych w 2020r.Kierowały się tym o zapewnieniu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców a także na sytuacje organizacyjna i ekonomiczną ROD pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie ogrodu w oparciu o uchwały ogrodowe podjęte w 2019r na walnych zebraniach sprawozdawczo wyborczych. A Statutowe obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnych w zakresie przedstawienia sprawozdań będą przedstawione łącznie z tymi za 2020 w na Walnych Zebraniach w 2021 r.
Po zweryfikowaniu dokumentów z odbytych zebrań oraz sprawozdań obsługujących zebrania, zostanie opracowany plan szkoleń z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi z zagadnień, które wzbudziły wątpliwości, aby w przyszłości nie występowały. Takie działanie daje możliwości wyjaśnień oraz wyeliminowanie niejasności w przyszłych działaniach władz statutowych ROD.


Źródło i foto J.P.


Grafik Dyżurów OZ i Krajowej Rady

Napisany przez delegatura 2020-09-27 10:13:30 CEST

Uroczyste IV posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD z okazji obchodów Dnia Działkowca w Zabrzu

Napisany przez delegatura 2020-09-24 07:28:12 CEST

Dnia 22.09.2020r odbyło się uroczyste IV posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD z okazji obchodów Dnia Działkowca w Zabrzu

Posiedzenie rozpoczęte Hymnem Mazurka Dąbrowskiego i Zielonej Rzeczpospolitej otworzył Wiceprezes PZD, Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski a całą uroczystość zaszczycił zdalnie Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki.

W swoich wystąpieniach obaj Panowie nawiązali do roli ROD w okresie pandemii, tradycji ogrodnictwa działkowego oraz działania jakie podjęto w celu powstania nowych ROD.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też członkowie Rady Okręgu Delegatury Gliwickiej Zdzisław Kowalik, Stanisław Kalisz, Grażyna Strużyńska.

Nasz ROD Krakowianka został wyróżniony pucharem jubileuszowym z okazji 100-lecie istnienia.

Najwyższe odznaczenia „Za zasługi dla PZD” otrzymali z ROD Krakowianka Pan Tadeusz Kaczmarek i z ROD Mimoza Pan Zdzisław Prejzner i Pan Edward Kamiński.

Jako Delegatura wzięliśmy też udział w konkursie „Najładniejszy Kosz Dożynkowy”G. Strużyńska sekretarz biura DR
Zdjęcia G. S oraz S. Kalisz


INSTRUKTORZY SSI PZD DZIAŁAJĄ

Napisany przez delegatura 2020-06-13 09:05:19 CEST


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 80
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 260
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 3012
W tym roku stronę odwiedziło » » » 38291
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1122286
 
Rekordowo odwiedziło nas 3508 Internautów w dniu 2020.09.21