STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNO¦CI

<< Nowsze  Starsze >>

Będzie druga edycja „Mojego deszczu” dla gliwiczan - 16.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-18 08:26:17 CET

Będzie druga edycja „Mojego deszczu” dla gliwiczan - 16.03.2022
Zgodnie z zapowiedziami, Gliwice uruchomią wiosną drugą edycję miejskiego programu dotacyjnego związanego z łapaniem deszczówki. W uchwale w tej sprawie, przyjętej na marcowej sesji przez gliwickich radnych, poszerzono grono osób mogących starać się o miejskie dofinansowanie.

W tegorocznej odsłonie gliwickiego programu łapania deszczówki „Mój deszcz” znów będzie można uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na pokrycie maksimum 85% kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiorników podziemnych i naziemnych o pojemności do 10 metrów sześciennych (w tym dekoracyjnych), służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód deszczowych w miejscu opadu. Tak jak w ubiegłym roku o dotację z budżetu miasta na wykonanie systemów deszczowych będą mogli starać się mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i stowarzyszenia (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Do tego grona dołączą osoby fizyczne, w tym działkowcy lub ich małżonkowie korzystający z działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gliwicach. Jak przewidziano w uchwale, dotacja dla nich wyniesie maksymalnie 500 zł, ponieważ będą oni mogli ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie do zastosowania naziemnego lub dekoracyjnego zbiornika retencyjnego na działce zabudowanej altaną.

Dotacja dla danego beneficjenta programu „Mój deszcz” na daną nieruchomość będzie przysługiwać tylko raz. Nie będzie mogła być przeznaczona na inwestycję wykonaną przed zawarciem umowy dotacyjnej. Warto także pamiętać, że podobnie jak w ubiegłym roku będzie obowiązywał zakaz podwójnego finansowania – dotacja nie może bowiem pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Miasto ma do rozdysponowania na ten rok pulę środków w wysokości pół miliona złotych. Ogłoszenie naboru wniosków nastąpi wiosną. Dokumenty będą przyjmowane przez Wydział Gospodarowania Wodami UM w Gliwicach.

Gliwicki program dotacyjny „Mój deszcz” wpisuje się w globalne trendy walki ze zmianami klimatu. W obliczu coraz częstszych okresów susz spowodowanych galopującymi zmianami klimatycznymi na Ziemi, gromadzenie deszczówki jest nie tylko przydatne, ale wprost konieczne! Łapiąc wody opadowe, nie marnujemy cennej wody pitnej, która w codziennym spożyciu nie może być zastąpiona żadnym innym rodzajem wody. Zgromadzona deszczówka może posłużyć nam do podlewania trawników, nawadniania ogrodu bądź np. mycia samochodu. Co ważne – łapanie deszczówki nic nie kosztuje, przynosi za to oszczędności w domowym budżecie, a dodatkowo pomaga w dbaniu o prawidłową gospodarkę wodną w naszej okolicy. Dzięki temu, że woda utrzymuje się na działce i nie odpływa do kanalizacji oraz rzeki, poprawia się nawodnienie terenów.

– Uruchamiamy drugą edycję programu dotacyjnego „Mój deszcz”, który wpisuje się w założenia Planu adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu. Nasz program z założenia stanowi uzupełnienie dla programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja woda”. W ramach ubiegłorocznego rozdania, w którym mieliśmy do rozdysponowania półmilionową pulę środków, do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło ponad 200 wniosków. Zainteresowanie „Moim deszczem” było jednak znacząco większe, stąd zmiany w katalogu jego beneficjentów, które umożliwią staranie się o dotację także przez działkowców będących użytkownikami rodzinnych ogrodów działkowych. Zachęcamy do śledzenia miejskich mediów i udziału w naborze wniosków! – Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.źródło: gliwice.eu


Prace nad krajowym programem dotacji dla ROD - 10.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-10 17:20:12 CET

Prace nad krajowym programem dotacji dla ROD - 10.03.2022
Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W ramach programu ogrody miałyby możliwość otrzymania dotacji na realizację działań (zgodnych z założeniami programu) w kwocie nawet do 100 000 zł na 1 ROD.

9 marca br w siedzibie Agencji odbyły się kolejne rozmowy na temat programu. W rozmowach uczestniczyli:

ze strony ARiMR – Pani Halina Szymańska - Prezes ARiMR – oraz Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR,

ze strony PZD - Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes PZD, Pan Bartłomiej Piech – Dyrektor Biura Prawnego PZD oraz Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami.

Rozmowy dotyczyły:

katalogu zadań możliwych do realizacji w ramach Projektu przez zarządy ROD na terenie ogrodów
kryteriów formalnych oraz merytorycznych przyznawania grantów (dotacji)
doprecyzowania zapisów umowy określającej warunki wypłaty i rozliczenie grantu.
Podczas spotkania wymienione zostały stanowiska stron oraz zgłoszono szereg propozycji, co do dokumentów i warunków realizacji zadań. Zdecydowana większość z propozycji PZD spotkała się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa ARiMR. Daje to uzasadnioną nadzieję, że ostateczny kształt dokumentów będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom ROD. Strony ustaliły, że PZD przedstawi konkretne propozycje korekty dokumentów, które zostaną przeanalizowane przez ARiMR i pozostałych uczestników procesu decyzyjnego, a skorygowane materiały będą przedmiotem ustaleń na kolejnym spotkaniu.

Potencjalnie program stanowi olbrzymią szansę dla rozwoju ROD. W skali kraju przewiduje się przeznaczenie na granty dla ROD nawet 50 milionów złotych. Dotacja dla jednego ogrodu może wynieść maksymalnie 100 000 zł. Z uwagi na uwarunkowania programu unijnego, z którego mają pochodzić środki, wsparcie ma służyć głównie realizacji celów prośrodowiskowych oraz klimatycznych. Stąd minimum 70% kwoty, która trafi do ROD, musi być przeznaczona na taki cel. Dzięki zabiegom PZD wstępnie uzgodniono jednak, że pewna część kwoty, która trafi do ogrodu (maksymalnie 30 %), będzie mogła być wykorzystana również na działania z zakresu modernizacji i remontów infrastruktury ogrodowej. Ze zrozumieniem spotkał się także postulat PZD, aby - tam gdzie to będzie zasadne - dotacją wsparto działanie realizowane wspólnie przez kilka ROD – dotyczyły przedsięwzięć realizowanych jednocześnie na terenie kilku ROD.

Projekt listy działań, które mogą uzyskać dofinansowanie (dokument roboczy) LINK.

Ustalono, że kolejne spotkanie przedstawicieli ARiMR i PZD odbędzie się jeszcze w marcu. Jeżeli warunku programu zostaną ostatecznie uzgodnione, obie strony deklarują możliwie szybie przystąpienie do jego realizacji. Wynika to m.in. z krótkiego okresu na wykorzystanie środków. Zadania wspierane z grantów powinny być zrealizowane do 30 czerwca 2023r. Zatem na realizację całej procedury, tj. złożenie wniosku, przyznanie grantu, podpisanie umowy, realizację zadania, jego odbiór i rozliczenie; przypadnie ok. 12 miesięcy. Wnioski będą rozpatrywane przez ARiMR w transzach, w okresach miesięcznych.

Uwaga: z założeń wynika, że o grant nie może się ubiegać projekt:

- którego realizacja rozpocznie przed dniem złożenia wniosku.

- korzysta już z innego wsparcia publicznego, np. dotacji od gminy.

Niewątpliwie realizacja programu będzie wymagała ze strony struktur PZD olbrzymiej aktywności i zaangażowania. Dlatego już dziś warto rozważyć, czy i ewentualnie jakiego rodzaju działania, mogą być przedmiotem wniosku i przygotować ich wstępne założenia. Wówczas po uruchomieniu programu będzie więcej czasu na dopełnienie formalności. Należy przy tym pamiętać, że finansowanie działań z wykorzystaniem środków publicznych wymaga szczególnej dbałości o kwestie formalne, zwłaszcza w zakresie dokumentacji finansowej. Niewątpliwie ROD należącym do OFK będzie dużo łatwiej im sprostać.

Informacje o dalszych ustaleniach będą udostępniane na bieżąco oraz przesyłane na adresy email ROD.Opracował:

B. Piech


Szkolenia Obsługujących WZ i Prezesów w dniu 04.03.2022r godz. 14.00

Napisany przez delegatura 2022-03-09 17:33:23 CET

Szkolenia Obsługujących WZ i Prezesów w dniu 04.03.2022r godz. 14.00

W dniu 04.03.2022r o godz. 14.00 odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach szkolenie
osób obsługujących Walne Zebrania, Prezesów i Sekretarzy z naszych ROD.

Przewodniczący DR Pan Jan Pękala otworzył zebranie przywitał zaproszonych gości Wiceprezesa Okręgu Śląskiego Pana Leszka Buckiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OZ Pana Zenona Jabłońskiego, Członka OZ Śląskiego Pana Stanisława Kalisza i wszystkie osoby przybyłe na szkolenie.

Następnie szkolenie rozpoczął Przewodniczący Szkoleń OZ Śląskiego Pan Zdzisław Kowalik omawiając wyświetlane slajdy dotyczące porządku i przeprowadzenia Walnych Zebrań

Rozpoczęła się dyskusja dotycząca ustawy śmieciowej jaka obowiązuje w Gliwicach. Pytania zadawali Prezesi Ogrodów odpowiedzi udzielali szkolący Zdzisław Kowalik, Przewodniczący DR Jan Pękala, Wiceprezes OZ Leszek Bucki.

Została omówiona uchwała dotycząca środków pieniężnych przeznaczonych na świadczenia i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD o zmienionej treści.

Przewodniczący DR Jan Pękala szczegółowo omówił zasadność załączników przy podejmowanych uchwałach dotyczących opłaty ogrodowej, wodnej i energetycznej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński omówił zasady powiadomień na WZ, sprawozdań zarządów, podejmowanych uchwał dotyczących zużytej energii i wody w efekcie zaliczonych do opłaty ogrodowej.

W końcowej dyskusji Wiceprezes OZ Pan Leszek Bucki odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez zgromadzonych uczestników.

Notowała GS


STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy - 09.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-09 17:27:41 CET

STANOWISKO

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 marca 2022 roku

w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z ogromnym niepokojem śledzi informacje medialne dotyczące sytuacji na Ukrainie. Setki tysięcy uchodźców uciekających przed wojną chcących ochronić życie swoje i swoich rodzin, znalazło się w naszym kraju. Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD oraz działkowcy w różnych rejonach kraju natychmiast po przekroczeniu granicy Polski przez pierwszych uchodźców podjęły działania na by udzielić im pomocy. Krajowy Zarząd PZD uważa, że wszystkie te działania podejmowane spontanicznie oraz wypływające z dobrego serca są słuszne i potrzebne.

Krajowy Zarząd dziękuje wszystkim działkowcom, zarządom ROD i Okręgowym Zarządom za inicjatywę i zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Tego typu działania dobrze świadczą o całym Związku, który w swojej ponad 40-letniej historii zawsze miał na celu służenie ludziom w rożnych dziedzinach - w żywnościowej, integracyjnej, wychowawczej. Obecnie niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, wpisuje się w podstawowe statutowe cele Polskiego Związku Działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich zarządów ROD i działkowców o dalszą pomoc uchodźcom z Ukrainy, szczególnie we współpracy z samorządami i pozarządowymi organizacjami pomocowymi. W przypadku ROD współpraca z samorządami jest konieczna ze względu na potrzebę koordynacji działań pomocowych, tak aby były skuteczne i niosły rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Krajowy Zarząd PZD uważa, że najważniejszym wsparciem, jakiego może udzielić Związek uchodźcom jest wykorzystanie domów działkowca w ROD na miejsca zbiórki darów, a tam gdzie jest to możliwe na ich zakwaterowanie. Ponadto bardzo istotnym działaniem może być też przekazywanie środków finansowych – w miarę skromnych możliwości – na konta organizacji charytatywnych wspierających zarówno uchodźców, jak i tych obywateli Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju.

Krajowy Zarząd PZD będzie na bieżąco zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje o akcjach pomocowych podejmowanych przez ROD, Okręgi oraz samych działkowców, którzy nie pozostają obojętni wobec tragedii milionów dzieci, kobiet, osób starszych opuszczających swój kraj z powodu działań wojennych.

Krajowy Zarząd PZD uważa obecnie za niezbędne, by skutecznie pomagać uchodźcom z Ukrainy uwzględniając ich potrzeby. Dlatego KZ PZD zwraca się do wszystkich działkowców o udzielanie pomocy w miarę możliwości i reagowanie na akcje pomocowe organizowane przez struktury Związku, a także inne instytucje na Państwa terenie. W obliczu tragedii milionów obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni.Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców


Obradował Krajowy Zarząd PZD - 01.02.2022

Napisany przez delegatura 2022-02-03 13:42:08 CET

W dniu 1 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu przeprowadzonym w formie zdalnej uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD przedyskutował sprawę wniosku byłych członków Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Konwalia" w Mokrej Prawej w sprawie działalności Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD. Analizę prawną i proponowane rozwiązanie tej złożonej sprawy, nad którym pracowali prawnicy JK PZD, przedstawił r.pr. Tomasz Terlecki oraz Marcin Juszczel st. Inspektor ds. prawnych w Wydz. Prezydialnym. Krajowy Zarząd podjął w tej sprawie uchwałę, Prezes PZD podkreślił, że przyjęta w niej decyzja powinna umożliwić powołanemu przez OZ Łódzki zarządowi komisarycznemu zarządzanie ogrodem, a w tym dostęp do dokumentów ROD, co jest niezbędne, by mogły być wykonywane statutowe obowiązki.

Po tym jak KZ w dniu 27 stycznia br. przyjął Wytyczne dotyczące zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD związku z tzw. Polskim Ładem, uznał za konieczne opracowanie i przyjęcie zaleceń organizacyjnych, w których określone zostaną niezbędne działania, by wdrożyć Wytyczne do działalności jednostek organizacyjnych PZD. W konsekwencji Krajowy Zarząd PZD przyjął zreferowaną przez r.pr. Monikę Pilzak uchwałę w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD związku z tzw. Polskim Ładem”.

Po konsultacjach z okręgami Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i okręgów PZD za 2021 oraz wytyczne do opracowania preliminarzy finansowych ROD i okręgów PZD na rok 2022 oraz wzory niezbędnych dokumentów. Wytyczne szczegółowo omówiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks wskazując, ze nie wiele się zmieniły w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak zostały uaktualnione do obowiązujących przepisów. Dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazane do Okręgów i ogrodów, aby możliwe było rozpoczęcie prac finansowych sprawozdawczych i finansowego planowania wydatków, które będą poniesione w bieżącym roku.

Z uwagi na tworzenie przez OZ Toruńsko-Włocławski nowego Ośrodka Finansowo-Księgowego w Chełmnie, Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację na zakup sprzętu technicznego na potrzeby Ośrodka.

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, dynamicznym wzrostem zachorowań Prezes PZD przedstawił projekt Apelu do działkowców dotyczący zachowania ostrożności w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w Związku oraz Komunikatu skierowanego do Okręgowych Zarządów PZD oraz zarządów ROD w sprawie zapewnienia bezpiecznej pracy biur w okresie nasilonej epidemii COVID-19.W Apelu do działkowców Krajowy Zarząd PZD zwrócił się do wszystkich działkowców i ich rodzin o kontaktowanie się z zarządami ROD, okręgami i Jednostką Krajową PZD w bezpieczny sposób, więc przede wszystkim za pośrednictwem telefonu, e-mail oraz tradycyjną pocztą. Za pośrednictwem Komunikatu do Okręgowych Zarządów PZD oraz zarządów ROD w sprawie zapewnienia bezpiecznej pracy biur w okresie nasilonej epidemii COVID-19, Krajowy Zarząd PZD wezwał jednostki organizacyjne PZD do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przy odpowiednim zabezpieczeniu pracy biur poprzez utrzymywanie biur w ścisłym reżimie sanitarnym.

Obydwa dokumenty zostały jednomyślnie przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD.

Komunikat został przekazany do wszystkich OZ, a Apel do działkowców dotyczący zachowania ostrożności w sprawie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w Związku został opublikowany na stronie internetowej PZD.ZRS


Spotkanie z weteranami, którzy zakładali ogrody, oraz działaczami, którzy do obecnego czasu jeszcze czynnie uczestniczą w rozwoju ogrodów

Napisany przez delegatura 2022-01-26 17:00:13 CET

W dniu 12 i 13 stycznia 2022r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się spotkanie z weteranami, którzy zakładali ogrody, oraz działaczami, którzy do obecnego czasu jeszcze czynnie uczestniczą w rozwoju ogrodów. Witając przybyłych I wiceprezes OZ Śląskiego Pan Leszek Bucki omówił poszczególne lata po 1981 r lata rozwoju ROD oraz lata walki. Dzięki takim działaczom jak wy związek przetrwał i się rozwija dziękuję wam za trud i wkład pracy w związku z obchodami 40-lecja Powstania PZD I wiceprezes OZ Śląskiego członek KR Pan Leszek Bucki oraz sekretarz KKR Pan Zenon Jabłoński dokonali wręczenia im MEDAL JUBILEUSZOWY /BENE MERITUS/ oraz dyplomami za zasługi dla PZD. Jednym z odznaczonych był Dyrektor MOK i S w Pyskowicach pan Henryk Sibielak opisując wszystkie jego zasługi dla działkowców miasta Pyskowice zajęłoby kilka stron. MOKiS oraz jego sale są zawsze otwarte na zebrania, szkolenia i inne spotkania działkowców. W związku panującą pandemią spotkanie musiało się, odbyć w 2 grupach, aby zachować reżim sanitarny.

Źródło i foto J.P.


Projekt nowelizacji ustawy "śmieciowej" po pracach w komisjach sejmowych - 28.06.2021

Napisany przez delegatura 2021-06-30 08:44:16 CEST

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” po pracach w komisjach sejmowych - 28.06.2021

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl w dniu 22.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym był rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 1295).

Z analizy sprawozdania ww. Komisji z prac nad przedmiotowym projektem ustawy wynika, że w zakresie spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych nie zostały dokonane żadne zmiany w stosunku do projektu nowelizacji przekazanego przez Ministerstwo Środowiska do Sejmu RP.

W związku z czym, przypominamy, że w przypadku uchwalenia i podpisania ww. projektu ustawy, wejdą w życie następujące niekorzystne dla ROD i działkowców zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

• zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne.

W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą - 228,68 zł.

• do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą musiały na bieżąco monitorować uchwały ogłaszane przez radę miasta i gminy oraz informacje o przetargach na stronie BIP urzędu gminy lub miasta i składać w bardzo krótkich okresach czasu stosowne oświadczenia,

• mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci – tak jak to ma miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw będzie teraz ponownie rozpatrywany przez Sejm RP. Zgodnie z informacjami na www.sejm.gov.pl, najbliższe posiedzenie Sejmu RP odbędzie się 7-8 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z najnowszym projektem nowelizacji ustawy „śmieciowej”, jak również z Informacją oraz Apelem KZ PZD dostępnym na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25424/188/Informacja-dla-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-aktualnych-i-projektowanych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html oraz http://pzd.pl/artykuly/25426/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-22-czerwca-2021-r-do-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-projektu-nowelizacji-z-dnia-7-06-2021-r-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie - poprzez kierowanie swoich wystąpień również do pozostałych posłów RP.

Wykaz posłów wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod poniższym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A.Krajowy Zarząd


Polskiego Związku Działkowców


Warszawa, 28 czerwca 2021 r.

Powrót

Losowe zdjęcie z Galerii
_DSC0629.jpg
Twoja działka
czeka na Ciebie


TARGI- GLIWICKIE DNI DOMU I OGRÓDU 2021r

Napisany przez delegatura 2021-06-24 08:24:40 CEST

TARGI- GLIWICKIE DNI DOMU I OGRÓDU 2021r


Po rocznej przerwie, w dniach 19-20.06.2021r odbyły się Targi prezentujące oprócz nowinek technicznych związanych z budownictwem- rośliny. Tym razem naprawdę był duży wybór wspaniałych roślin ogrodowych, balkonowych i doniczkowych. Pomimo dużych upałów w oba dni odwiedzających było sporo.
Targi odbywały się między innymi pod patronatem PZD Okręg Śląski. Naszą Gliwicką Delegaturę PZD reprezentowali: Maria Figiel –prezes ROD Meteor I, Zdzisław Lisowski – prezes ROD Jagoda oraz członek Rejonowej Komisji Rewizyjnej oraz Barbara Głogowska instruktor okręgowy PZD.
Naszym zadaniem było przybliżenie działania działkowców PZD, udzielanie porad prawnych z wskazaniem Regulaminu PZD oraz porad ogrodniczych. Dysponując dużą ilością broszur i czasopism Działkowiec i Ogródek byliśmy w stanie obdarować każdego zainteresowanego. Dzieci odchodziły uszczęśliwione z balonikami i chorągiewkami logo PZD.
Bardzo cieszyło nas zainteresowanie młodych ludzi działkami, nie tylko trawnikiem i miejscem zabaw dla dzieci ale również uprawami. Świadomie wybierali rośliny do posadzenia i korzystali z naszych porad. Staraliśmy się informować o nowinkach w uprawach. Polecaliśmy też zastąpienie środków chemicznych ekologicznymi. Namawialiśmy do racjonalnej gospodarki wodą z wykorzystaniem własnych zbiorników. Działkowcy PZD czasami interpretują Regulamin na własny użytek co stwarza problemy, staraliśmy się tłumaczyć i wyjaśniać różne przepisy.
Nasza obecność na takich Targach stawia PZD w dobrym świetle i daje wiele pożytku odwiedzającym.

Barbara Głogowska

Instruktor Okręgowy PZD
<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 14
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2945
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 20603
W tym roku stronę odwiedziło » » » 64734
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1214164
 
Rekordowo odwiedziło nas 3508 Internautów w dniu 2020.09.21