STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD Kwi 3, 2020

Napisany przez delegatura 2020-04-04 20:14:04 CEST

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD
03.04 2020.r

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r.

Źródło:
www.slaski-ozpzd.pl/


Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii - 27.03.2020

Napisany przez delegatura 2020-03-30 01:30:27 CEST


Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD - 26.03.2020

Napisany przez delegatura 2020-03-30 01:28:40 CEST


Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie funkcjonowania biur delegatur i OFK

Napisany przez delegatura 2020-03-17 14:37:52 CET


Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 16.03.2020

Napisany przez delegatura 2020-03-17 00:15:41 CET

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 16.03.2020


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Napisany przez delegatura 2020-03-16 00:52:22 CET

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach zwraca się z prośbą do Zarządów ROD oraz do działkowców, aby wszelkie sprawy załatwiali telefonicznie tel. 322318797 i 603-365-870 oraz mailem pzd.gliwice@op.pl Jednocześnie informujemy, iż sprawy wymagające pilnego załatwienia można składać pisemnie do skrzynki pocztowej mieszczącej się na bramce wejściowej do delegatury, na które delegatura w trybie pilnym odpowie. Z związku z tym ze OFK mieści się w pomieszczeniach delegatury ta sama zasada dotyczy i pracy księgowych. Za utrudnienia przepraszamy, ale jest to niezbędne tak dla działkowców jak również dla pracowników Delegatury i Ośrodka Finansowo Księgowego.

Gliwice dnia 13.03.2020r
Przewodniczący Delegatury PZD

w Gliwicach

Jan Pękala


Walne zebrania i opłaty ogrodowe 2020

Napisany przez delegatura 2020-03-11 14:26:35 CET

Walne zebrania i opłaty ogrodowe 2020
Mar 11, 2020

UCHWAŁA Nr 44/2020

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

§1

Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.
Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.
§ 2

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych warunkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w § 59 Statutu PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane. Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w jakich częstokroć odbywają się WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kompetencji do przesunięcia terminów WZ (§59 ust. 2 Statutu PZD).

Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zachorowań.

Jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD.

Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności należy uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowców do współuczestniczenia w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.

Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogrodowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja danego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych w 2019r. Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD, a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych (art. 34 ustawy o ROD). Na obecnym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco zabezpieczające potrzeby ROD.

Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie.

I WICEPREZES PREZES

Tadeusz JARZĘBAK Eugeniusz KONDRACKI

Źródło:
http://slaski-ozpzd.pl/walne-zebrania-i-oplaty-ogrodowe-2020/


Szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania Delegatury Gliwice

Napisany przez delegatura 2020-02-26 12:22:04 CET

W dniach dniu 17 - 19.02 2020 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach zakończyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania Delegatury Gliwice. Szkolenie prowadził Przewodniczący OKR PZD w Katowicach Zenon Jabłoński. W szkoleniu uczestniczył również Kierownik szkolenia oraz Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Tematem szkolenia było właściwe dokumentowanie pracy Komisji Rewizyjnej ROD, kontrola i ocena pracy Zarządu, zasady badania bilansu oraz sprawozdań finansowych za rok 2019 jak również ocena preliminarzy finansowych na rok 2020.
Omówiono właściwe przygotowania dokumentacji sprawozdawczej Komisji Rewizyjnej ROD, która winna być przedstawiona w materiałach sprawozdawczych wyłożonych do wglądu działkowców oraz przestawiona podczas Walnego Zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD. W szkoleniu w trzech terminach wzięło udział 89 osób, Przewodniczących oraz członków Komisji Rewizyjnych ROD.
Podczas szkolenia wykorzystano sprzęt audiowizualny. Wszyscy otrzymali aktualne wytyczne i tezy KKR PZD w wersji elektronicznej lub papierowej.

17.02.202018.02.202019.02.2020

Źródło Z.J. Foto J.P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 480
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1783
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 6038
W tym roku stronę odwiedziło » » » 34998
Od początku stronę odwiedziło » » » 991420
 
Rekordowo odwiedziło nas 2753 Internautów w dniu 2018.12.16