STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM

Jak nabyć działkę w ROD?

Napisany przez delegatura 2020-05-31 20:47:19 CEST
Prawo do działki według nowej ustawy

Napisany przez delegatura 2015-03-08 17:34:48 CET

Uzyskanie prawa do działki według nowej ustawy o ROD

Zgodnie z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:

1. W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – obecnie najpopularniejszy sposób. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.

2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka. Podstawa prawna art.27 ustawy o ROD.

3. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z prezydium okręgowego zarządu – tylko w nowym ogrodzie. Podstawa prawna art. 27 ustawy o ROD i § 13 ust. 2 statutu PZD.

4. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca. Podstawa prawna art. 38 ust. 1 ustawy o ROD.

Zamieszczamy dokumenty, jakie należy sporządzić przy przeniesieniu prawa do działki, zawieraniu umowy dzierżawy działkowej oraz wstąpieniu w prawa do działki. Jest to wskazówka zarówno dla zarządów ROD, jak i działkowców chcących przenieść prawo do działki na inną osobę, a także dla osób ubiegających się o działki w ROD.
Druki (poza uchwałami zarządu ROD) są dostępne do pobrania w zakładce prawo – wzory dokumentów, na stronie internetowej KR PZD . Zamieszczone dokumenty zostały wypełnione niezbędnymi danymi (dane fikcyjne).

Ad. 1

W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa (WZÓR NR 1) zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.

Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa (WZÓR NR 2) i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu (WZÓR NR 3), którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek.

Podane w umowie przeniesienia prawa do działki terminy nie są terminami obowiązkowymi. Strony umowy, a więc zbywca i nabywca mogą dowolnie umawiać się co do terminów, a nawet samej zapłaty, czy nastąpi po podpisaniu umowy, czy na przykład dopiero po zatwierdzeniu tej umowy przez zarząd ROD.

Ad. 2

W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowej (WZÓR NR 4). Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę (WZÓR NR 5) o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu. Taka kolejność wynika ze statutu PZD. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, a więc najpierw wyraża zgodę, a potem reprezentujący zarząd podpisują umową. W tej sprawie zamieszczamy uchwałę zarządu ROD i wypełnioną umowę dzierżawy działkowej.

Ad. 3

W tym przypadku obowiązują dokumenty identyczne jak w poprzednim punkcie, z tym że stroną umowy jest prezydium OZ i uchwałę podejmuje także prezydium OZ.

Ad. 4

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli (WZÓR NR 6) o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę (WZÓR NR 7).

Źródło: Strona internetowa Krajowej Rady PZD
(a.j.)


Jak przenieść prawo do działki?

Napisany przez delegatura 2012-01-17 21:03:39 CET


Prawo do działki zostaje przeniesione poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej pomiędzy działkowcem i potencjalnym nabywcą, pełnoletnią osobą fizyczną.

Zgodnie z ustawą o rod, umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej, z podpisami poświadczonymi przez notariusza potwierdzającymi autentyczność. Nie zachowanie tej formy powoduje nieważność umowy.

Umowa powinna zawierać:

– oświadczenie o przeniesieniu praw do działki,

– regulować kwestię rozliczenia się stron za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce.

Następnie należy złożyć wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki do stowarzyszenia ogrodowego (zarządu ROD). Do wniosku należy załączyć zawartą umowę, w której będzie wskazana wysokość uzgodnionego wynagrodzenia. Stowarzyszenie ma 2 miesiące od momentu złożenia wniosku na wydanie oświadczenia w formie uchwały zarządu ROD.

Zarząd ROD w tej sytuacji może:

– zatwierdzić zawartą umowę,

– odmówić zatwierdzenia, ale tylko z ważnych powodów, w tym przypadku uchwała zarządu ROD musi zawierać uzasadnienie i być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odmowa zarządu ROD jest również możliwa w sytuacji, gdy inny kandydat oczekuje na działkę. W tej sytuacji oczekujący kandydat ma 2 tygodnie na zapłacenie wynagrodzenia wskazanego w umowie, działkowcowi zbywającemu działkę. Jeśli tego nie zrobi we wskazanym terminie, następuje automatyczne zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki na osobę wskazaną przez działkowca. Stowarzyszenie ogrodowe (Zarząd ROD), nie może wskazać innego kandydata do działki w sytuacji, gdy umowa zostaje zawarta pomiędzy działkowcem i jego osobą bliską. W tym przypadku odmowa zatwierdzenia umowy będzie możliwa tylko z ważnych powodów. Odmowa może zostać zaskarżona do sądu przez każdą ze stron umowy o przeniesieniu praw do działki. Orzeczenie sądu zastępuję zatwierdzenie przeniesienie praw do działki.
AP
OZM PZD (a.j.)pierwsze kroki

Napisany przez delegatura 2012-01-17 20:56:54 CET

PRZEWODNIK JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM.

Czym jest PZD?.
Polski Związek Działkowców jest to organizacja społeczna, której celem, a zarazem zadaniem jest zapewnienie jej członkom możliwości aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. Wszystkie tereny, które podlegają PZD, a na których zorganizowane są rodzinne ogrody działkowe stanowią środek do celu, jakim jest stworzenie dla ludzi możliwości spędzenia czasu w specjalnie ukształtowanym, zdrowym, ekologicznym otoczeniu, jakim jest rodzinny ogród działkowy.
PZD propaguje także samą ideę ogrodnictwa, poprzez zapewnianie działek członkom Związku, które są zagospodarowywane i zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę, udzielanie im porad w zakresie ogrodnictwa poprzez szkolenia i wydawnictwa.

Szczególnym zadaniem ROD jest także kształtowanie środowiska, ochrona składników przyrody i propagowanie działalności ekologicznej.
Z członkostwa w PZD wynikają prawa, a także obowiązki dla działkowca.
Najistotniejszym z praw jest możliwość użytkowania działki, czyli przebywania, spędzania wolnego czasu wraz z rodziną na terenie ogrodu, uprawiania ziemi, korzystania z infrastruktury i urządzeń znajdujących się w ogrodzie, członkowie mają również prawo zarządzania ogrodem.
Natomiast podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa związkowego.

Uzyskanie członkostwa w PZD, a co za tym idzie prawa użytkowania działki w ROD jest dość proste. Konieczne jest zachowanie pewnych warunków formalnych zawartych w aktach prawa związkowego.


KTO MOŻE ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM?.

Członkostwo w PZD jest otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, rasę czy religię. Jednak, aby móc starać się o członkostwo w PZD konieczne jest:
• Osiągnięcie pełnoletniości,
• Posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie RP.
• Zarząd ROD, który decyduje o przydziale działki ma również obowiązek brać pod uwagę takie czynniki, jak: funkcje działki, tj. zapewnianie rodzinie możliwości aktywnego wypoczynku, statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym, warunki bytowe, miejsce zamieszkania, oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę. W praktyce oznacza to, iż zarząd przydzieli działkę tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tą osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.

NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA DZIAŁKI W ROD.
W jaki sposób należy postępować, w jakiej kolejności, jakie dokumenty trzeba wypełnić oraz jakie opłaty należy wnieść, aby uzyskać prawo użytkowania działki ogrodowej w ROD?

Najlepiej od razu należy zgłosić się do prezesa zarządu ogrodu lub gospodarza - te osoby najwięcej wiedzą o działkach bez przydziału (do nabycia lub nawet bezpłatnego przekazania). Jeżeli ogród nie posiada wolnych działek, to należy szukać ogłoszeń o odstąpieniu działki ogrodniczej lub wpisać się na listę osób oczekujących na przydział ( lista powinna być dostępna w biurze Ogrodu - kolejność wpisów nie jest jednoznaczna z kolejnością przydziału).

Tu od razu potrzebny jest komentarz:
„Kupując” działkę ogrodniczą w ROD nie kupujemy ziemi ani żadnych innych praw do tej ziemi, a więc nie płacimy zbywającemu za wielkość działki tylko za to wszystko, co na tej działce się znajduje. A w szczególności musimy zapłacić za: altanę, tunele lub szklarnie, wszystkie elementy architektury drewnianej i betonowej, ogrodzenie pomiędzy sąsiadującymi działkami (na ogół na ogrodzenie wewnętrzne składają się zgodnie obaj sąsiedzi), kompostownik, oczko wodne, basen itp., drzewa i krzewy, wszelkie rośliny ozdobne i warzywa. Opłatę należy uzgodnić z odstępującym działkę.

Nabycie lub odstąpienie działki ogrodowej jest czynnością cywilnoprawną, od której należy zapłacić podatek we właściwym Urzędzie Skarbowym. Stawka tego podatku wynosi 2% od wartości zawartej transakcji. Podatek ten mogą w równej części zapłacić zbywający jak i nabywający, ale zwyczajowo płaci ten podatek nabywca działki.

Doradzamy, aby sprawdzić w Zarządzie Ogrodu, czy sprzedający działkę zalega z opłatami. Jeżeli tak, to wszystkie rozliczenia finansowe ze sprzedającym działkę przeprowadzamy za pośrednictwem Zarządu ROD.
Należy pobrać z zarządu deklarację członkowską Polskiego Związku Działkowców i po wypełnieniu złożyć do biura ogrodu (współmałżonek chcący nabyć członkostwo PZD i tytuł prawny do działki także składa deklaracje). Ponadto, ubiegający się o wstąpienie do PZD winien przejść szkolenie z zakresu prawa związkowego, zasad funkcjonowania ROD (Rodzinnego Ogrodu Działkowego) a także z ogólnej wiedzy ogrodniczej. Szkolenie jest darmowe, a kończący je otrzymuje zaświadczenie, które składa w zarządzie ogrodu. Zbywający działkę składa oświadczenie o rezygnacji z członkostwa PZD i prawa użytkowania działki, w którym ma prawo wnioskować do zarządu ROD o przekazanie działki wskazanej osobie.
Na ogół, nabywający i zbywający zapraszani są na najbliższe posiedzenie zarządu ogrodu. Po rozpatrzeniu deklaracji zarząd w drodze głosowania podejmuje uchwałę:
• o przyjęciu rezygnacji z członkostwa PZD i prawa użytkowania działki złożonej przez zbywającego działkę,
• o nadaniu nowemu użytkownikowi (ewentualnie również współmałżonkowi) członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki ogrodniczej w ROD.
Po otrzymaniu Decyzji Zarządu ROD, wniesieniu należnych opłat, ukończeniu obowiązkowego szkolenia, użytkujemy działkę w ROD. Dodatkowo bez opłat nowy członek PZD otrzymuje legitymację członkowską i broszurę „Prawo w PZD”.


POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 58
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1447
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 3530
W tym roku stronę odwiedziło » » » 32903
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1446360
 
Rekordowo odwiedziło nas 3940 Internautów w dniu 2023.05.10