STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

KOMUNIKATY

<< Nowsze  Starsze >>

Uwaga działkowcy! - 16.10.2020

Napisany przez delegatura 2020-10-20 20:46:00 CESTOVID – 19 - nowa uchwała KZ PZD - 16.10.2020

Napisany przez delegatura 2020-10-20 20:45:35 CESTWzór ogłoszenia Zarządu ROD w sprawie zaliczek na opłaty ogrodowe

Napisany przez delegatura 2020-03-31 16:32:24 CEST


Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 16.03.2020

Napisany przez delegatura 2020-03-17 00:15:39 CET

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 16.03.2020


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH

Napisany przez delegatura 2020-03-16 00:52:20 CET

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach zwraca się z prośbą do Zarządów ROD oraz do działkowców, aby wszelkie sprawy załatwiali telefonicznie tel. 322318797 i 603-365-870 oraz mailem pzd.gliwice@op.pl Jednocześnie informujemy, iż sprawy wymagające pilnego załatwienia można składać pisemnie do skrzynki pocztowej mieszczącej się na bramce wejściowej do delegatury, na które delegatura w trybie pilnym odpowie. Z związku z tym ze OFK mieści się w pomieszczeniach delegatury ta sama zasada dotyczy i pracy księgowych. Za utrudnienia przepraszamy, ale jest to niezbędne tak dla działkowców jak również dla pracowników Delegatury i Ośrodka Finansowo Księgowego.

Gliwice dnia 13.03.2020r
Przewodniczący Delegatury PZD

w Gliwicach

Jan Pękala


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD ws zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych - 03.10.2019

Napisany przez delegatura 2019-10-09 07:38:17 CEST

KZ PZD przypomina, że 1 października 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT (DZ.U. poz. 1935). Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia stawki podatku dla dochodów z I progu podatkowego z 18% do 17%,

- zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na 250zł; dla osób dojeżdżających na 300zł,

- zmiany kwoty zmniejszającej podatek z 548,30 zł na 525,12 zł.

- wprowadzenia rozwiązań przejściowych, obowiązujących w ostatnich 3 miesiącach 2019r. i przy sporządzaniu rocznych sprawozdań podatkowych za 2019r.

Uwaga! Nową stawkę podatku (17%) należy stosować dokonując potrąceń na podatek należny od wynagrodzeń wypłacanych od 1 października 2019r. Jednak do obliczenia podatku za cały 2019r. stosowana będzie specjalna stawka - 17,75%.

Nowa stawka podatku (17%) obejmie zatem dochody (mieszczące się w tzw. I progu podatkowym ) dopiero w 2020r.


Obniżka podatków następuje w trakcie roku podatkowego 2019, po upływie ľ tego roku. Stąd w 2019r ustawodawca zastosował „proporcjonalną” obniżkę podatku. Skutkuje to tym, że sporządzając roczne sprawozdanie podatkowe za 2019r., koniecznym będzie zastosowanie specjalnej stawki podatku - 17,75 % (art. 5 ust 1 ustawy zmieniającej ustawę o PIT) .

Zmieniona stawka obejmie dochody mieszczące się w tzw. I progu podatkowym (do 85 528 zł rocznie). Dochody wyższe, w części przekraczającej ten próg, obciążone są, tak jak dotychczas, podatkiem w wysokości 32 %.

Analogiczny problem zaistnieje w przypadku kosztów uzyskania przychodów w 2019r. W ostatnich 3 miesiącach 2019r. stosowana będzie nowa, podwyższona do 250 zł stawka kosztów (dla osób dojeżdżających 300 zł). W konsekwencji przy obliczaniu kosztów w rocznym sprawozdaniu, za pierwsze 9 miesięcy stosowana będzie stawka dotychczasowa, a za ostatnie 3 miesiące nowa.

Zatem roczny limit kosztów uzyskania przychodów w 2019r. wyniesie: „podstawowy” 1751,25 zł (dla osób dojeżdżających 2151,54zł). W przypadku osób uzyskujących równocześnie przychody z tytułu więcej niż jednego stosunku (tzw. wieloetatowcy) będzie to 2626,54 zł (dojeżdżający 3226,92zł).

Pełne zastosowanie nowych limitów kosztów uzyskania przychodów nastąpi w 2020r
. Wówczas roczny limit wyniesie: „podstawowy” 3000zł (250zł x 12 miesięcy), dla dojeżdżających 3600zł (300zł x 12), wieloetatowcy 4500zł, dojeżdżający wieloetatowcy 5400zł.

Zmiana stawki podatkowej skutkuje zmianą tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach 2019r wyniesie ona 525,12 zł. zaś za cały 2019r. będzie to 1420 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (dla wyższych dochodów dotychczasowy mechanizm w tym zakresie, będzie stosowany odpowiednio przy uwzględnieniu zmienionej kwoty – art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o PIT).

Krajowy Zarząd PZD


Tekst ustawy zmieniającej ustawę o PIT


Komunikat w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku - 05.02.2018

Napisany przez delegatura 2018-02-05 22:09:46 CET


Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.

Podstawą prawną do przeprowadzenia walnych zebrań są przepisy Statutu PZD (§§ 56-67) oraz Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 - 2018 wprowadzonych uchwałą Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r.

Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

Na walne zebranie, oprócz projektów uchwał w sprawach dotyczących wysokości opłat ogrodowych, inwestycji czy remontów, które są potrzebne w ROD i zabezpieczeniu środków na ten cel oraz o innych sprawach ważnych dla ROD, zarząd ROD przygotowuje sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017, plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok 2018. Bardzo istotną rolę w przygotowaniu walnego zebrania pełni komisja rewizyjna ROD. Przygotowuje ona sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku oraz dokonuje oceny działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego za 2017 rok. Komisja powinna przeprowadzić badanie na podstawie dokumentów i ocenić, czy zarząd zrealizował przyjęty przez walne zebranie plan pracy oraz czy prowadził właściwą, zgodną z przepisami i preliminarzem politykę finansową.

Z zagadnieniami statutowymi, którymi musza zająć się członkowie PZD w ROD na walnym zebraniu sprawozdawczym, ściśle związane są także inne tematy dopełniające całość funkcjonowania ROD, które należy omówić i przedyskutować z obecnymi na walnym zebraniu członkami PZD:

1.Gospodarka odpadami.
2.Bezpieczeństwo w ROD.
3.Opłata za pobór wody.
4.Opłata za energię elektryczną.
5.Funkcjonowanie ROD.
6.Prace zarządu ROD.
7.Działalność komisji rewizyjnej ROD.
8.Sprawy indywidualne każdego ogrodu.


Zanim rozpoczną się walne zebrania w ROD warto przypomnieć członkom PZD o ich prawach:

1.Członek PZD jest zawiadamiany o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad poprzez pisemne zawiadomienie, najpóźniej na 14 dni przed terminem walnego. Formy doręczenia są ściśle określone w § 60 statutu PZD: za pośrednictwem poczty, doręczenie za pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził na to pisemną zgodę. Należy pamiętać, że odbycie zebrania w II terminie będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy w zawiadomieniu zostanie podana informacja o tej możliwości, oraz o tym, że wówczas podjęte uchwały będą obowiązywały bez względu na liczbę obecnych.
2.Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust. 2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.
3.Prawo do zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi - zarząd ROD ma obowiązek udostępnić je do wglądu na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. O miejscu i terminie wyłożenia materiałów zarząd ROD informuje w zawiadomieniu na walne zebranie.
4.Prawo zabierania głosu we wszystkich sprawach jakie są przedstawiane na walnym zebraniu.
5.Prawo zgłaszania wniosków.
6.Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) czyli wypowiadania się w formie głosowania na tematy proponowane podczas walnego zebrania.
7.Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) oraz prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zebrania, do składów komisji walnego zebrania, a w przypadku wyborów uzupełniających – do organów ROD.


Do Krajowej Rady PZD wpływa wiele różnych spraw związanych z decyzjami podjętymi na walnych zebraniach, tymczasem każdy członek PZD właśnie z obrad walnego zebrania powinien czerpać wiedzę o rozwiązaniu tych spraw w swoim ROD, a przede wszystkim ma możliwość decydowania.

Dlatego też każdy członek PZD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje dotyczące opłat jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinni wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych.

Namawiamy wszystkich członków PZD do czynnego uczestnictwa w zbliżającym się walnym zebraniu sprawozdawczym i do współdecydowania o funkcjonowaniu swojego ogrodu i przeznaczeniu wpłacanych środków.

Nie czekajmy, aż inni zadecydują za nas.Wydział Prezydialny Krajowej Rady PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Przygotowanie i niezbędne materiały do przeprowadzenia walnego zebrania w ROD

Napisany przez delegatura 2018-01-15 21:26:52 CET

Właściwe przygotowanie i niezbędne materiały do przeprowadzenia walnego zebrania w ROD zgodnie z przepisami związkowymi i innymi obowiązującymi przepisami na przykładzie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Gliwicach.

     W trakcie przygotowywania do przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, właściwym działaniem jest rozpoczęcie opracowania koniecznych materiałów od analizy zapisów z poprzednich sprawozdań osób obsługujących zebrania oraz dokumentów z tych zebrań. Właściwa analiza pozwala na określenie ewentualnych niejasności, błędów czy uchybień, które mogły wystąpić w ubiegłych latach. Wnioski wynikające z tej analizy należy włączyć do przygotowywanego planu na 2018r, tak aby starać się uniknąć powtórzenia niewłaściwych działań w następnych latach.

     Przykładem mogą być nowe uchwały dotyczące opłat za wodę i energię elektryczną, gdzie zdarzało się, iż popełniano błędy w opłatach stałych: tak zwanej elektrycznej i wodnej, gdzie niektóre Ogrody dokonywały złych wyliczeń ww. opłat. Dla uniknięcia tego rodzaju błędów, zostały opracowane projekty do tych uchwał wraz z załącznikami opisującymi prawidłowe obliczenia bilansu wody, czy energii, tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.
     Innym problematycznym zagadnieniem dla Ogrodów jest właściwe ustalanie opłaty ogrodowej na dany rok. Tutaj również pomocny staje się opracowany wzór w formie załącznika do uchwały o opłacie ogrodowej, w którym określa się: jakie możliwe składniki składają się na opłatę ogrodową i jak się je oblicza.
     Koniecznym jest aby zaproszenie na walne zebranie zostało skutecznie dostarczone wszystkim członkom zwyczajnym PZD Jeżeli zarówno mąż jak i żona pozostają członkami zwyczajnymi, Zarząd ROD ma obowiązek wysłać albo doręczyć zaproszenie do każdego z nich.

     Powstałe problemy i niejasności będą przedmiotem szczegółowego omówienia na szkoleniach i zebraniach z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi ROD, które będą prowadzone w miesiącu styczniu i lutym 2018r. Jednocześnie, podczas tych szkoleń, każdy Ogród otrzyma komplet dokumentów przygotowywanych przez Delegaturę, pomocnych w przepisowym przygotowaniu projektów uchwał na walne zebranie.

     Powyższe ma służyć podejmowaniu uchwał zgodnych z przepisami, a jednocześnie czytelnych dla uczestników zebrania, co pozwoli na właściwy i spokojnego przebieg samego zebrania. Właśnie z doświadczeń lat ubiegłych, można wysnuć wniosek, że źle przygotowane zebranie (np. brak przejrzystości w naliczaniu opłat) doprowadza do chaosu w trakcie zebrania, co powoduje trudności w prowadzeniu zebrania i zapanowania nad jego przebiegiem przez Przewodniczącego.

     Podobnie osoby obsługujące zebranie z ramienia organów PZD, otrzymują komplety dokumentów, ze wzorami wszystkich uchwał, tak, aby w razie konieczności służyć pomocą, a także udostępniać wzory wprost do wykorzystania przez prowadzących walne zebranie (np. w przypadku ich ewentualnego braku lub błędnego wypełnienia).

     W ramach pomocy, kolejnym ważnym dokumentem, który przygotowuje Delegatura Rejonowa w Gliwicach a który kierowany jest wprost do Zarządów ROD, jest tzw. „Komunikat”, czyli rodzaj przewodnika, w którym są zamieszczone najważniejsze zadania i terminy np.: szkoleń, zebrań, wzory pomocnych materiałów, raportów kasowych, określenie obowiązków nakładanych przez przepisy związkowe itp.. W „Komunikacie” zamieszczane są także najnowsze przepisy wraz z numerami Uchwał Krajowej Rady (a także numerem i strony Biuletynu Informacyjnego PZD, w którym są zawarte), ważnych dla bieżących prac Zarządu ROD. Z doświadczenia wynika, że tak przygotowana informacja, corocznie aktualizowana jest bardzo pomocna dla Zarządów ROD, szczególnie w przypadku Ogrodów nie posiadających biur lub przy małych pomieszczeniach biurowych. Taki przewodnik jest bardzo dobrze przyjmowany przez Zarządy ROD.
     Ponadto, z zakresu działań księgowo-finansowych, od roku 2016 Delegatura Rejonowa, przy pomocy OFK opracowuje wzory wszystkich dokumentów księgowych wraz z opisem dotyczącym właściwego prowadzenia i wypełniania. Dokumenty obejmują m.in.: druki KP, KW, raport kasowy, polecenia przelewu, wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, dokumenty podatkowe, dotyczące składek ZUS, sposoby wypełniania umów zleceń, naliczania podatku i składek do ZUS itd.. Corocznie aktualizowany o zmiany przepisów i uzupełniany komplet takich dokumentów otrzymują Skarbnicy każdego ROD. Odbywa się to na ogół w trakcie odrębnych szkoleń Skarbników prowadzonych w sposób interaktywny, przy pomocy rzutnika, gdzie w sposób jasny i czytelny są widoczne np. przykładowo wypełnione druki.

     Także od 2016 roku każda z ogrodowych Komisji Rewizyjnych otrzymała skompletowaną teczkę z wszystkimi drukami dotyczącymi podstaw jej działalności oraz wzorami protokołów. Niezależnie od powyższego, na stronie Delegatury Rejonowej w Gliwicach dostępna jest zakładka: „materiały Komisji Rewizyjnych” wraz z przytoczeniem odpowiednich przepisów i protokołów. Podobną teczkę otrzymały także Zarządy ROD, ze zbiorem najważniejszych dokumentów i wzorów uchwał, umów, wniosków, które służą pomocniczo dla Zarządów, jako materiały podglądowe dla podejmowania odpowiednich uchwał, a także treść najważniejszych Uchwał podejmowanych w PZD.

     Skutkiem powyższych działań jest zauważalny, znaczny spadek nieprawidłowo podejmowanych uchwał w Ogrodach, również spadek źle wypełnianych dokumentów finansowo-kasowych, protokołów kontroli Komisji Rewizyjnych oraz sprawozdań i planów pracy zarządów ROD.

     Wobec powyższego, należy uznać, że przyjęty sposób działania w zakresie przygotowywania do walnych zebrań, szkolenia organów działających na terenie Ogrodów jest właściwy i będzie kontynuowany w następnych latach, co jednocześnie nie ogranicza dalszych poszukiwań nowych założeń do zwiększenia skuteczności w przyszłości.

Opracował: Kierownik Delegatury Rejonowej OZ Śl. PZD w Gliwicach
                Jan Pękala


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 17
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2265
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 5058
W tym roku stronę odwiedziło » » » 128404
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1277834
 
Rekordowo odwiedziło nas 3508 Internautów w dniu 2020.09.21